Ze0123 Zahraniční terénní praxe - Evropa

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/3.6. 6 dní. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako názorná terénní výuka v modelových regionech (makroregionech) Evropy. Cílem předmětu je demonstrovat vybraný region Země v jeho přírodních, ekonomických a sociálních souvislostech a vzhledem k jeho historii a současné politické situaci. Studenti si předem připravují zvolená témata týkající se navštíveného regionu tak, aby společně pokryly celé spektrum geografické problematiky. Studenti porozumí situaci v navštíveném regionu, umí podobnou akci zorganizovat pro své budoucí žáky na pracovišti. Umí jednat s lidmi v cizím jazyce v daném regionu s ohledem na jeho zvláštnosti.
Výstupy z učení
Po průběhu výuky bude student schopen: - Vymezit modelové území pomocí geografických a kartografických metod. - Použít získané informace v dalších geografických předmětech. - Používat geografickou syntézu v praxi. - Interpretovat vědomosti pomocí analytického myšlení. - Popsat prostorové rozmístění socioekonomických aktivit v modelovém regionu ve vztahu k přírodním podmínkám daného regionu. - Doložit znalosti o regionu pomocí závěrečné prezentace výsledků zjištění. - Zhodnotit formulaci očekávaných výstupů v RVP ZV a jejich následné možné použití ve výuce.
Osnova
 • - Příprava zahraniční terénní praxe – organizační zásady, bezpečnost, náplň, trasa. - Zpracování podpůrných materiálů – vyhledání, rozdělení témat, zpracování a prezentace. - Rozdělení úkolů během terénní praxe. - Realizace zahraniční terénní praxe. - Sepsání individuálních zpráv ze zahraniční praxe. - Vytvoření společné prezentace a její uveřejnění.
Literatura
  povinná literatura
 • Mapa makroregionu (regionu, státu) podle místa konání praxe.
 • Školní atlas světa. Praha: Kartografie, a.s., 2014. 176 s.
 • HOFMANN, Eduard, Pavel KORVAS a Petr POLÁČEK. Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2008. 23 s. info
 • KRÁL, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 8020006842. info
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
  doporučená literatura
 • BINGHAM, Jane, Fiona CHANDLER a Sam TAPLIN. Ilustrovaná encyklopedie historie světa s internetovými odkazy : pravěk, starověk, středověk, novověk. Translated by Renáta Janů - Romana Kempná - Kamila Šírová-Motyčková. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003. 414 s. ISBN 8072007793. info
Výukové metody
Výuka probíhá blokově 1x za semestr. Výuka probíhá formou osobní účasti na zahraniční terénní praxi za koordinace aktivit odpovědným učitelem. Studenti zabezpečují dílčí svěřené organizační, výkonné a vzdělávací úkoly (vč. prezentací zpracovaných témat). Zápočet se uděluje na základě prezentace zpracovaného tématu a zprávy z praxe.
Metody hodnocení
- Vypracování zadaných cvičení. - Zpracování terénního deníku. - Aktivní prezentace terénního deníku.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Využití v kurikulu Základní školy Předmět spadá primárně do vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“, vzdělávací obor „Zeměpis“. Předmět se týká očekávaných výstupů tematických celků a) Evropa a svět, b) lidé kolem nás, c) člověk ve společnosti, d) člověk stát a hospodářství, e) geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie a f) přírodní obraz Země. Průřezová témata: environmentální vzdělávání, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Mezipředmětové vazby: dějepis, přírodopis, občanská výchova
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/Ze0123