Ze0131 Aplikované metody výzkumu

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Práce na počítači, zvláště program Word a Excel, SW pro analýzu kvantitativních a kvalitativních výzkumných dat a GIS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit metody geografického a sociálněvědního výzkumu a jejich aplikaci v praxi (na modelových kvantitativních i kvalitativních datech).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
Vyhledávat, sbírat, organizovat a hodnotit geografické informace a zdroje dat.
Analyzovat soubory primárních a sekundárních dat s využitím základních kvalitativních a kvantitativních metod.
Prezentovat výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Osnova
  • 1. Základní přehled metod, data, informace a jejich zdroje, základní statistické pojmy, grafy, kartogramy a kartodiagramy, teoretická rozdělení, korelace, časové řady.
  • 2. Prvotní zpracování statistických informací (tabulka, graf, statistická mapa a jejich základní prvky, zásady uspořádání a znázornění pozorovaných jevů).
  • 3. Popisná statistika a její využití ve výzkumu.
  • 4. Metody časových řad a jejich význam pro analýzy vývojových tendencí.
  • 5. Využití speciálních programů pro analýzu výzkumných dat v geografii.
  • 6. Prezentace výzkumných dat.
Literatura
  • Key methods in geography. Edited by Shaun French - Thomas Gillespie - Meghan Cope - N. J. Clifford. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2016. xxx, 722. ISBN 9781446298602. info
  • MONTELLO, Daniel R. a Paul C. SUTTON. An introduction to scientific research methods in geography & environmental studies. 2nd ed. Los Angeles, [Calif.]: SAGE, 2013. x, 314. ISBN 9781446200759. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
  • GREGOROVÁ, Gabriela a Valéria FILLOVÁ. Štatistické metódy v geografii. 1. vyd. Bratislava: Geo-grafika, 2004. 117 s. ISBN 8096814664. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Průběžné hodnocení zadaných cvičení, závěrečná prezentace skupinového úkolu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.