Ze2RC_APK6 Aplikovaná geografie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
8 hodin konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 13:00–16:50 graf. dílna, Pá 3. 4. 9:00–12:50 učebna 67
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen poznat, vysvětlit a aplikovat znalosti v oboru geografie v reálném životě jako vyvíjejícím se syntetizujícím rámcem poznání prostorových aspektů komplexní vývojové souvztažnosti přírodní, demografické a společenské sféry. Možnost aplikace geografie v regionálním rozvoji a prostorovém plánování.
Výstupy z učení
Používá geografické znalosti a dovednosti na příkladech z regionálního rozvoje a prostorového plánování.
Osnova
  • 1. Úvod do aplikované geografie. Metody a nástroje. 2. Lokální a regionální rozvoj v České republice. 3. Základy organizace veřené správy. 4. Strategické řízení ve veřejné správě 5. Strategické plánování - nástroje a metody. 6. Projektové řízení v praxi. 7. Projektové řízení - nástroje a metody.
Literatura
    povinná literatura
  • WOKOUN, René. Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 244 s. ISBN 9788024513010. info
    doporučená literatura
  • GROSPIČ, Jiří. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 5. rozš. vyd. (ve Vydavatel. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 455 s. ISBN 9788073800864. info
  • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 380 s. ISBN 9788024736112. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou blokových přednášek.
Metody hodnocení
Ve cvičení (domácí příprava) mají studenti zadanou seminární práci - projekt.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/Ze2RC_APK6