Ze2RC_PBK2 Pedogeografie a biogeografie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
12 hodin konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (přednášející)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
K efektivní účasti ve výuce předmětu musejí studenti zvládnout základy geologie, hydrologie a klimatologie, aby byli schopni posoudit pozaďové charakteristiky přírodního prostředí formující půdní a vegetační kryt.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o geografických aspektech studia půdního pokryvu a bioty. Zdůraznit indikační roli půdy a bioty o ostatních složkách prostředí a praktické využití těchto poznatků. Prezentovat obě disciplíny atraktivně pro pochopení ze strany žáků ZŠ. Studenti jsou schopni rozlišit základní vlastnosti půd. Umí rozeznat základní půdní typy a druhy a hodnotit je podle významu pro vývoj přírody a hospodářské využití. Studenti porozumí vymezení vegetačních regionů a rozliší klíčové rostlinné a živočišné druhy jako dominantní zástupce regionů.
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • 1. Pedogeografie v systému geografických věd. Objekt a předmět pedogeografie. Pomocné disciplíny.
 • 2. Půda jako systém. Základní vlastnosti.
 • 3. Součásti půdy.
 • 4. Půdotvorné procesy.
 • 5. Klasifikace a regionalizace půd ČR.
 • 6. Geografické aspekty prostorové diferenciace půdního pokryvu.
 • 7. Biogeografie v systému geografických věd. Příbuzné disciplíny.
 • 8. Pojem společenstvo, ekotop, geobiocenóza.
 • 9. Ekoelementy vegetace.
 • 10. Růstové formy, pojem formace.
 • 11. Biogeografické členění ČR.
 • 12. Pedogeografie a biogeografie v geografickém kurikulu ZŠ a RVP.
Literatura
 • BUZEK, Ladislav a Miroslav HAVRLANT. Základy geomorfologie a biogeografie. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1977. 291 s. info
 • HENDRYCH, Radovan. Fytogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s. info
 • ŠARAPATKA, Bořivoj, Pavel DLAPA a Zoltán BEDRNA. Kvalita a degradace půdy. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 2002. 246 s. ISBN 80-244-0584-9. info
 • JŮVA, Karel, Jan RÝZNAR a Antonín STRAŇÁK. Meliorace půdy. Vyd. 1. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1960. 344 s. info
 • OPATRNÝ, Evžen. Zoogeografie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 190 s. ISBN 8024400111. info
 • TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky. 4. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2007. 67 s. ISBN 9788070756881. info
 • BUCHAR, Jan. Zoogeografie. Illustrated by B. Holubec. 1. vyd. Praha: SPN, 1983. 199 s. : i. info
 • HYNEK, Alois. Pedogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 320 s. info
 • HAVRLANT, Miroslav. Biogeografie Československa. Vyd. 1. V Ostravě: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1979. 117 s. : i. info
 • JŮVA, Karel, Antonín HRABAL a Václav TLAPÁK. Ochrana půdy, vegetace, vod a ovzduší. Vyd. 1. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1977. 180 s. info
 • TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky. 3. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003. 67 s., [41. ISBN 80-7075-607-1. info
Výukové metody
Přednášky, tématické semináře, sestavení geologické mapy okolí místa bydliště, vyhodnocení vlastností terénu podle topografické mapy.
Metody hodnocení
Výuka je vedena formou přednášek. K úspěšnému zakončení je zapotřebí složit zkoušku. Zkouška probíhá kombinovanou formou. Podmínkou připuštění ke zkoušce obecně je udělený zápočet ze semináře. K uspesnemu zakonceni je zapotrebi slozit písemný test sestávající z deseti otázek (a max. 2 body), min. je třeba získat 10,5 b.
Navazující předměty
Informace učitele
DORST, Jean. Ohrožená příroda. Praha: Orbis, 1974, 406 s.
TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky, Praha: ČGÚ, 2000, 68 s.
REJFEK, J., et al. Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití. Praha: Mze ČR, 1990, 238 s.
BEDNAREK, Renata, PRUSINKIEWICZ, Zbigniew. Geografia gleb. Warszawa: PWN, 1999, 288 s.
DOBROVOLSKIJ, Gleb, URUSEVSKAJA, Inga. Geografija počv. Moskva: MGU, 1984, 415 s.
NĚMEČEK, Jan, SMOLÍKOVÁ, Libuše, KUTÍLEK, Miroslav. Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990, 552 s.
PELÍŠEK, Josef. Výšková půdní pásmitost střední Evropy. Praha: Academia, 1966, 368 s.
PELÍŠEK, Josef. Lesnické půdoznalství. Praha: SZN, 1964, 568 s.
HORNÍK, Stanislav, et al. Základy fyzické geografie. Praha: SPN, 1982, 400 s.
HOLÝ, Miloš. Protierozní ochrana. Praha: SNTL, 1978, 283 s.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/Ze2RC_PBK2