ZeD001 Komplexní geografie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Komplexní geografie představuje ideální jádro geografických věd. Jde v něm o syntézu poznatků a dovedností získaných studiem dílčích a pomocných geografických disciplín. Těmito disciplinami musejí studenti projít v předchozím studiu, aby byli schopni pochopit syntetizující a hierarchicky pojaté úkoly komplexní geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Při zakončení předmětu student bude schopen: - pochopit princip "vertikální syntézy" poznatků jako souvislosti a závislosti mezi stavebními komponenty krajiny navzájem a mezi realizovanými lidskými aktivitami navzájem i vůči stavebním komponentům přírodního původu - identifikovat a vyložit jevy v území na základě vztahů mezi přírodou a lidskými aktivitami - porozumět projevu principu "horizontální" syntézy v podobě teritoriální diferenciace území podle přírodních faktorů a lidských aktivit
Výstupy z učení
Student pochopí strukturu geografických věd, roli a postavení komplexní geografie mezi geografickýumi disciplínami. Udělá si představu o úkolech komplexní geografie a jejím významu pro pochopení okolního světa.
Osnova
  • 1. Přehled složek přírodního subsystému krajiny 2. Integrace dat o přírodních složkách krajiny na základě synergetických vztahů 3. Přehled složek ekonomického subsystému krajiny 4. Integrace dat o lidských aktivitách v lokalitě se zohledněním míry kompatibility funkcí území pro člověka 5. Přehled sociálních (humánních) faktorů krajiny 6. Integrované projevy sociálních faktorů v území. 7. Komplůexní chápání a integrace dat o krajině
Výukové metody
1. Frontální výuka 2. Seminář 3. Samostatná práce
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Stránka s dalšími informacemi v přípravě.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/ZeD001