SP4BK_ZSP3 Základy spec. ped. 3 surdo

Pedagogická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/0/8. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vymezení základních pojmů oboru surdopedie, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, budování a rozvoj jazykových kompetencí, komunikační formy sluchově postižených, sluchová protetika a kompenzační pomůcky, komplexní péče o osoby se sluchovým postižením a systém vzdělávání.
Osnova
  • I. část Úvod do surdopedie teoretická východiska Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu Sluch Význam sluchu, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchového postižení, klasifikace sluchových vad, metody vyšetření sluchu, důsledky sluchové vady Komunikace Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy u sluchově postižených, audioorální a vizuálně motorické systémy II. část Řeč, hlas a artikulace u sluchově postižených Ontogenetický vývoj řeči, stádia vývoje řeči u sluchově postižených, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory, charakteristika hlasového projevu u sluchově postižených Sluchová protetika Individuální sluchová protetika, kompenzační pomůcky a jejich význam, kochleární implantát, metodika práce se sluchadly a kochleárním implantátem Vzdělávací přístupy pro sluchově postižené Vzdělávací systém, organizace vyučování, orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova
Metody hodnocení
Závěrečný test ze základů surdopedie se bude konat 12. 5. ve 12h v učebně č. 50 nebo 19. 5. v 14.30 opět v učeb. č. 50.
Informace učitele
Doporučený seznam literatury: Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005 (www.frpsp.cz) BULOVÁ, A. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J.:Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. BULOVÁ, A. Komunikace sluchově postižených. In VÍTKOVÁ, M.: Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. FREEMAN,R.D. et al. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992. HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. HORÁKOVÁ, R. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006 HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. HRUBÝ, J., BAREŠOVÁ. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha, Septima, 1999 JANOTOVÁ, N., ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených. Praha: SPN,1990. KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. LEONHARDT, A. Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia, 2001. LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc:Univerzita Palackého, 2001. PULDA, M. Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole. Brno: Paido, 2000. SOBOTKOVÁ, A. Edukace dětí a žáků se sluchovým postižením,In VÍTKOVÁ, M.:Integrativní školní (speciální) pedagogika, Brno, MSD, 2003. SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003. STRNADOVÁ, V. Potom ti to povíme. Praha: Česká unie neslyšících, 1994. STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet.Praha: Česká unie neslyšících, 1995. ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999. Internetové odkazy: www.ticho.cz www.pevnost.com www.cktzj.com www.ruce.cz www.teiresias.muni.cz www.frpsp.cz Časopisy: Speciální pedagogika, Gong, Unie, Zpravodaj FRPSP, Doteky
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.