Ze2RC_GGX2 Terénní kurz geologie a geomorfologie

Pedagogická fakulta
jaro 2008
Rozsah
1 týden terénní praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti prostřednictvím příslušných odborných pracovišť získali základní terénní orientace v oboru geologie, geomorfologie, pedogeografie a biogeografie, tj. schopnost rozlišení a poznání hlavních typů hornin, tvarů reliéfu, půdních typů a druhů, vegetačních společenstev a formací v ČR, resp. v reprezentativních územích, kam bude směřovat výjezd do terénu.
Osnova
  • Seznámení se s příslušnými fyzickogeografickými pracovišti
  • Regionální znalosti
  • Krystalinikum a sedimentární pokryvy Českého masívu (nerostné zdroje),
  • typy reliéfu České vysočiny (využití a ochrana).
  • Půdní a vegetační pokryv.
  • Karpatská předhlubeň a flyšové Karpaty, reliéf Západních Karpat (nerostné zdroje).
  • Půdní a vegetační pokryv.
  • Vídeňská pánev – geologie a reliéf.
  • Podunajské půdy a panonská vegetace.
Informace učitele
DEMEK, Jaromír, et al. Geomorfologie českých zemí. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965, 336 s.
DEMEK, Jaromír, et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha: Academia, 1987, 584 s.
CZUDEK Tadeáš. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: SURSUM, 1997, 213 s.
MÍSAŘ, Zdeněk, et al. Geologie ČSSR I., Český masív. Praha: SPN, 1983, 336 s.
CHLUPÁČ, Ivo et al.: Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002, 436 s.
CULEK, Martin, et al. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996, 347 s
MACKOVČÍN, Pter, SEDLÁČEK, Miroslav (eds.). Chráněná území ČR. Brno/Praha: AOPK ČR/EkoCentrum, 1998-2006, (regionální díly přibližně podle krajů ČR).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.