RV2MP_4APZ Aktuální problémy podpory zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Miloslava Marková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Semináře jsou věnovány aktuálním důležitým poznatkům z oblasti podpory zdraví, o nichž by měli mít absolventi oboru hlubší znalosti. Programy seminářů budou proto - i v průběhu samotného semestru - operativně doplňovány o nové nejdůležitější informace z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory. Programový cíl: Doplnit znalosti studentů o nové, aktuální poznatky týkající se lidského zdraví a jeho ochrany, zejména o ty, které jsou podstatné, ale - pro jejich novost- nemohou ještě být obsaženy v žádném učebním textu. Poukázat studentům na tu skutečnost, že -pro jejich sebevzdělání a kvalitní práci učitele-je nezbytné kontinuálně sledovat, věnovat pozornost novým poznatkům z oblasti lidského zdraví, zvládnout je a vhodnou formou zařazovat do výuky. V neposlední řadě pak, má předmět upravovat řadu nepřesných interpretací vědeckých poznatků, ke kterým dochází ve sdělovacích mediích (neodborný tisk, rozhlas, internetové zdroje apod.)
Osnova
  • 1. Ekologie člověka. Člověk jako ochránce a současně jako největší škůdce životního prostředí, jehož je sám součástí. 2. Klonování člověka - hrozba nebo spása? 3. Biorytmy a lidské zdraví a výkonnost, biorytmy v lékařství a v pedagogickém procesu. 4. Příčiny stárnutí a příčiny smrti. 5. Lék je: lék/jed/mutagen/teratogen/kancerogen!?!Přehled léků, ale i jiných praparátů (přídatné látky v potravinách, kosmetickém průmyslu apod.), které mohou vyvolávat změny v genetické informaci. 6. Genetická determinace nádorové transformace buněk, protoonkogeny/onkogeny/antionkogeny. 7. Viry a nádory. 8. Nové aktuální poznatky o HIV infekci. 9. Přehled nejnovějších epi- až pandémiemi hrozících nemocí - příčiny, průběh, prevence. 10. Hrozící nebiologické pandémie - problematika prionů - čím slouží člověku a čím kvasinkové buňce? Zdroje atypických (patogenních prionů). Patogenní prion jako bílkovina, která má schopnost se replikovat! 11. Aktuální otázka kolem bioterorizmu. 12. Téma vybrané studenty - panelová diskuse (pozvaní: genetik, pediatr, biochemik, lékař z oblasti primární prevence, pedagog).
Literatura
  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky a : Essential cell biology (Orig.). Ústí nad Labem: Espero Publishing,. xxvi, 630,. info
  • Geny a osobnost :biologické základy psychiky člověka. Edited by Dean Hamer - Peter Copeland - Vlastimil Blecha - Ondřej Prcín - Klá. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 250 s. ISBN 80-7178-779-5. info
  • NEKOLA, Jaroslav. Doping a sport. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2000. 129 s. ISBN 8070331372. info
  • SRŠEŇ, Štefan a Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata. Edited by Victor A. McKusick. 3. přeprac. a rozš. vyd. Martin: Osveta, 2000. 409 s. ISBN 8080630216. info
  • HATINA, Jiří a Bryan SYKES. Lékařská genetika: problémy a přístupy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 80-200-0700-8. info
  • MASOPUST, Jaroslav. Vybrané kapitoly z patobiochemie orgánů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 175 s. ISBN 8071844152. info
  • NEČAS, Oldřich. Obecná biologie. 2. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 580 s. info
Metody hodnocení
diskuse v hodině, skupinové projekty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.