RV2MP_4APZ Aktuální problémy podpory zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Gajdošová (cvičící)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Rozvrh
St 7:55–8:40 učebna 27
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- po absolvování předmětu student formuluje hlavní aktuální problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory se zaměřením na problematiku klonování, biorytmů, příčiny stárnutí, přídatných léků v potravinách a kosmetice, HIV – nové možnosti léčby, nových pandémií a epidemíí, bioterorismus aj. - student reviduje své dosavadní znalosti, chápe význam celoživotního sebevzdělání pro kvalitní práci učitele, aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí - chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace - posoudí své rizikové chování a aktivně se podílí na zlepšení svého životního stylu. - aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí.
Osnova
  • 1. Ekologie člověka. Člověk jako ochránce a současně jako největší škůdce životního prostředí, jehož je sám součástí. 2. Klonování člověka - hrozba nebo spása? 3. Biorytmy a lidské zdraví a výkonnost, biorytmy v lékařství a v pedagogickém procesu. 4. Příčiny stárnutí a příčiny smrti. 5. Lék je: lék/jed/mutagen/teratogen/kancerogen!?!Přehled léků, ale i jiných praparátů (přídatné látky v potravinách, kosmetickém průmyslu apod.), které mohou vyvolávat změny v genetické informaci. 6. Genetická determinace nádorové transformace buněk, protoonkogeny/onkogeny/antionkogeny. 7. Viry a nádory. 8. Nové aktuální poznatky o HIV infekci. 9. Přehled nejnovějších epi- až pandémiemi hrozících nemocí - příčiny, průběh, prevence. 10. Hrozící nebiologické pandémie - problematika prionů - čím slouží člověku a čím kvasinkové buňce? Zdroje atypických (patogenních prionů). Patogenní prion jako bílkovina, která má schopnost se replikovat! 11. Aktuální otázka kolem bioterorizmu. 12. Téma vybrané studenty - panelová diskuse (pozvaní: genetik, pediatr, biochemik, lékař z oblasti primární prevence, pedagog).
Literatura
  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky a : Essential cell biology (Orig.). Ústí nad Labem: Espero Publishing,. xxvi, 630,. info
  • Geny a osobnost :biologické základy psychiky člověka. Edited by Dean Hamer - Peter Copeland - Vlastimil Blecha - Ondřej Prcín - Klá. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 250 s. ISBN 80-7178-779-5. info
  • NEKOLA, Jaroslav. Doping a sport. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2000. 129 s. ISBN 8070331372. info
  • SRŠEŇ, Štefan a Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata. Edited by Victor A. McKusick. 3. přeprac. a rozš. vyd. Martin: Osveta, 2000. 409 s. ISBN 8080630216. info
  • HATINA, Jiří a Bryan SYKES. Lékařská genetika: problémy a přístupy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 80-200-0700-8. info
  • MASOPUST, Jaroslav. Vybrané kapitoly z patobiochemie orgánů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 175 s. ISBN 8071844152. info
  • NEČAS, Oldřich. Obecná biologie. 2. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 580 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a samostatné práce
Metody hodnocení
Student prokáže při rozpravě znalosti z dané problematiky a vypracuje seminární práci na vybrané téma (vybírá si z celkové databáze 20 témat).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.