SC4BK_PAT1 Úvod do sociální patologie a prevence

Pedagogická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 6. 2. 15:45–19:15 učebna 35, So 15. 3. 8:25–11:55 učebna 36, Pá 11. 4. 15:45–19:15 učebna 36, So 24. 5. 10:15–11:55 učebna 35
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům bakalářského oboru Sociální pedagogika v kombinované formě.

Předpokladem pro jeho ukončení je vypracování kasuistiky vybraného sociálně patologického problému a úspěšné složení zkoušky formou kolokvia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do problematiky oboru sociální patologie a vybraných sociálně patologických jevů, se kterými se pedagog může ve své praxi nejčastěji setkat, kterým musí umět předcházet a také je řešit (agrese a šikana, záškoláctví, delikvence a kriminalita, riziko drogové závislosti dětí a mládeže). Dává vstupní informace o podstatě profilace Sociální prevence a resocializace.

Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- rozumět a osvětlit utváření norem společnosti, fungování systému sociální kontroly;
- definovat a vymezit konkrétní sociálně patologické jevy, jejich etiologii, možnosti intervence a prevence;
- vytvořit strategii odborné pomoci ve vztahu k jedinci v problémové životní situaci;
- znát zásady realizace primární prevence a být schopen preventivní program koncipovat.
Osnova
 • Osnova předmětu je totožná s okruhy pro závěrečnou zkoušku formou kolokvia:
 • 1. Sociální patologie. Norma a řád ve společnosti. Sociálně patologické jevy a sociální kontrola. Systém sociální kontroly v naší společnosti (vnější – vnitřní, formální – neformální).
 • 2. Sociální deviace – vymezení, klasifikace. Konformita vs. deviace. Vývoj tradičních pohledů na deviantní chování. Kulturní relativismus a soudobý relativistický přístup k sociální deviaci. Teorie etiketizace.
 • 3. Teorie deviace. Etiologie deviantního chování. Specifické formy deviace (rizikové chování, poruchy chování, patologické závislosti).
 • 4. Prevence – vymezení, stupně. Související pojmy: intervence, reedukace, resocializace, terapie, represe ad. Prevence ve škole, Minimální preventivní program, funkce metodika prevence a výchovného poradce. Spolupráce s odbornými zařízeními (poradenskými, diagnostickými, volnočasovými atd.).
 • 5. Odborná podpora a poradenství. Pedagogicko-psychologický poradenský systém (výchovní poradci, školní poradenské pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče pro děti a mládež).
 • 6. Pedagog a jeho kompetence k prevenci a intervenci rizikového chování (diagnostická, poradenská, informační, konzultační, koordinační).
 • 7. Záškoláctví jako specifický jev školního prostředí. Vymezení, klasifikace, etiologie, intervence, prevence.
 • 8. Agrese a šikana mezi dětmi. Vymezení, klasifikace, etiologie, aktéři. Znaky pro rozpoznání šikany, zásady řešení šikany, možnosti předcházení ve školním prostředí.
 • 9. Delikvence a kriminalita mladistvých. Vymezení, etiologie, formy. Společenské a právní ukotvení. Prevence, intervence.
 • 10. Drogy a drogová závislost jako aktuální hrozba v životě jedince (dítěte). Příčiny experimentování s návykovými látkami, riziko vzniku drogové závislosti. Analýza problému ve vztahu k dospívajícím. Prevence, odborná pomoc.
Literatura
  povinná literatura
 • MATOUŠEK, O.; MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence. 3. vyd. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-825-8.
 • ČECH, Tomáš. Škola a její preventivně-výchovná strategie jako předpoklad rozvoje kompetencí dětí. Prevence. Praha: Občanské sdružení Život bez závislosti, 2011, roč. 8, č. 7, s. 4-7. ISSN 1214-8717. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 9788073674144. info
 • ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7. info
 • ČECH, Tomáš. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, 2002. s. 115-124. ISBN 80-86633-00-4. info
  doporučená literatura
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha : Portál, 2011. 336 s. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • MIOVSKÝ, M. et al. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha : Univerzita Karlova, 2012. 220 s. ISBN 978-80-87258-89-7.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X.
 • SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 195 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1. info
 • MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže : druhy agresí, přístupy k agresívnímu chování, poruchy chování, šikana. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 152 s. ISBN 9788024723105. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 194 s. ISBN 9788021045507. info
 • BREZÁK, Jozef. Sociálna patológia. Edited by Peter Ondrejkovič. 2., rozš. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2001. 310 s. ISBN 8022406856. info
 • Život s deprivanty. Edited by František Koukolík - Jana Drtilová. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. 390 s. ISBN 80-7262-088-6. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter a Eva POLIAKOVÁ. Protidrogová výchova. Prvé vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. 356 stran. ISBN 8022405531. info
Výukové metody
Výuka je koncipována formou přednášek; ve vybraných tématech se očekává intenzivnější samostudium studenta. Cílem je proniknout do problematiky v teoretické i praktické rovině a úspěšně složit zkoušku formou kolokvia. Důležitým aspektem propojení s praxí je zpracování odborné kasuistiky problémového dítěte nebo jedince s deviantními projevy v chování.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Ukončení: zkouška formou kolokvia.
Požadavky na ukončení: vypracovat kasuistiku konkrétního sociálně-patologického problému a úspěšně vykonat zkoušku.
Informace učitele
E-learningová podpora výuky: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2054
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.