RV2MP_4APZ Zdraví člověka - aktuální témata 2

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RV2MP_4APZ/01: Út 12:05–12:50 učebna 7, L. Adámková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- po absolvování předmětu student formuluje hlavní aktuální problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory se zaměřením na problematiku klonování, biorytmů, příčiny stárnutí, přídatných léků v potravinách a kosmetice, HIV – nové možnosti léčby, nových pandémií a epidemíí, bioterorismus aj. - student reviduje své dosavadní znalosti, chápe význam celoživotního sebevzdělání pro kvalitní práci učitele, aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí - chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace - posoudí své rizikové chování a aktivně se podílí na zlepšení svého životního stylu. - aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí.
Osnova
  • 1. Ekologie člověka. Člověk jako ochránce a současně jako největší škůdce životního prostředí, jehož je sám součástí. 2. Klonování člověka - hrozba nebo spása? 3. Biorytmy a lidské zdraví a výkonnost, biorytmy v lékařství a v pedagogickém procesu. 4. Příčiny stárnutí a příčiny smrti. 5. Lék je: lék/jed/mutagen/teratogen/kancerogen!?!Přehled léků, ale i jiných praparátů (přídatné látky v potravinách, kosmetickém průmyslu apod.), které mohou vyvolávat změny v genetické informaci. 6. Genetická determinace nádorové transformace buněk, protoonkogeny/onkogeny/antionkogeny. 7. Viry a nádory. 8. Nové aktuální poznatky o HIV infekci. 9. Přehled nejnovějších epi- až pandémiemi hrozících nemocí - příčiny, průběh, prevence. 10. Hrozící nebiologické pandémie - problematika prionů - čím slouží člověku a čím kvasinkové buňce? Zdroje atypických (patogenních prionů). Patogenní prion jako bílkovina, která má schopnost se replikovat! 11. Aktuální otázka kolem bioterorizmu. 12. Téma vybrané studenty - panelová diskuse (pozvaní: genetik, pediatr, biochemik, lékař z oblasti primární prevence, pedagog).
Literatura
  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky a : Essential cell biology (Orig.). Ústí nad Labem: Espero Publishing,. xxvi, 630,. info
  • Geny a osobnost :biologické základy psychiky člověka. Edited by Dean Hamer - Peter Copeland - Vlastimil Blecha - Ondřej Prcín - Klá. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 250 s. ISBN 80-7178-779-5. info
  • NEKOLA, Jaroslav. Doping a sport. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2000. 129 s. ISBN 8070331372. info
  • HATINA, Jiří a Bryan SYKES. Lékařská genetika: problémy a přístupy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 80-200-0700-8. info
  • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotní ústav, 1994. [432] s. ISBN 8071680974. info
  • NEČAS, Oldřich. Obecná biologie. 2. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 580 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a samostatné práce
Metody hodnocení
Student prokáže při rozpravě znalosti z dané problematiky a vypracuje seminární práci na vybrané téma (vybírá si z celkové databáze 20 témat).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.