DCJDR_AHCU Hodnocení cizojazyčné učebnice

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí o evaluaci cizojazyčných učebnic (popř. učebnicových souborů, jejichž součástí jsou i elektronická média) a možnostech zkoumání jejich užívání ve výuce cizích jazyků.
Osnova
 • Tento studijní předmět patří mezi volitelné předměty didaktického bloku (podblok Aktuální kapitoly didaktiky cizích jazyků); vodítkem pro volbu je zaměření disertační práce doktoranda. Učebnici chápeme jako významný edukační konstrukt, regulátor výuky a prostředek ke zvyšování kvality cizojazyčné výuky, přičemž kvalitní učebnice mohou vzniknout pouze tehdy, jestliže se opírají o výzkum v této oblasti. Tematické okruhy: • cizojazyčná učebnice v diachronním přístupu, • funkce cizojazyčné učebnice, • aspekty kvalitní cizojazyčné učebnice, • metody hodnocení cizojazyčné učebnice v období její tvorby, jako produktu a hodnocení jejích efektů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Purm, R. K teorii učebnice cizího jazyka. Cizí jazyky, roč. 40, č. 7-8, 1996-1997, s. 111-113.
 • Průcha, J. Jak exaktně hodnotit učebnice. Odborná škola, roč. 33, 1985/86, č. 8, s. 111-113.
 • Průcha, J. Teorie, tvorba a hodnocení učebnic. Praha: ÚÚVPP, 1989.
 • Timm, J.-P. (Hrsg.) Englisch lernen und lehren. Didaktik des Englischunterrichts. Berlin : Cornelsen, 2005.
 • Hendrich, J. Důvěřivost. Cizí jazyky, roč. 38, č. 3-4, 1994-1995, s. 81-82.
 • Hendrich, J. Rozlišujme pozorně a důsledně. Cizí jazyky, roč. 37, č. 3-4, 1993-1994, s. 81-82.
 • Janíková, V. Studio d. Učebnice pro jazykové a střední školy. Cizí jazyky, roč. 48, č. 5, 2005, s. 1-4.
 • Pýchová. I. Móda a učebnice cizích jazyků. Cizí jazyky, č. 3-4, 1993-1994, s. 104-109.
 • Jelínek, S. K funkční charakteristice učebnic cizích jazyků. Cizí jazyky, č. 3-4, 1993-1994, s. 83-88.
 • Průcha, J. Hodnocení obtížnosti učebnic. Praha: SNTL, 1984.
 • Maroušková, M. Kritéria pro volbu učebnice. Cizí jazyky, roč. 39, č. 7-8, 1996-1996, s. 113-114.
 • Gavora, P. Žiak a porozumenie textu. Pedagogika. 1986, roč. 36, č.3., 297-312.
 • Rauch, M., Wurster, E. Schulbuchforschung als Unterrichtsforschung. Wien et al.: Peter Lang, 1997.
 • Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Kritéria výběru učebnic anglického jazyka na základních školách. 2008. info
 • MAŇÁK, Josef, Petr KNECHT, Jaan MIKK, Zuzana SIKOROVÁ, Věra MARTINKOVÁ, Jana STAUDKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Rudolf STADLER, Tomáš JANÍK, Veronika NAJVAROVÁ, Petr NAJVAR, Jana PÍŠOVÁ, Libuše HRABÍ, Eva JANOUŠKOVÁ a Martin WEINHÖFER. Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 144 s. Pedagogický výzkum v teori a praxi 7. ISBN 978-80-7315-148-5. info
 • MAŇÁK, Josef, Dušan KLAPKO, Jan PRŮCHA, David GREGER, Tomáš JANÍK, Petr KNECHT, Alena JŮVOVÁ, Eva JANOUŠKOVÁ, Jana KUBRICKÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Učebnice pod lupou. 1. vyd. Brno: Paido, 2006. 123 s. Pedagogický výzkum v teori a praxi 4. ISBN 80-7315-124-3. info
 • JANÍKOVÁ (EDS.), Janíková. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 92 s. x1. ISBN 80-210-3919-1. info
 • PRŮCHA, Jan. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4. info
 • CUNNINGSWORTH, Alan. Choosing your coursebook. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1995. vi, 153 s. ISBN 0-435-24058-7. info
 • Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Edited by Bernd Kanst - Gerhard Neuner. Berlin: Langenscheidt, 1994. 275 s. ISBN 3468494459. info
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Zápočet: Studenti předloží analýzu vybrané učebnice. Ústní rozprava.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.