SP4BP_SPS2 Specializace: Surdopedie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP4BP_SPS2/01: Čt 9:20–12:50 učebna 37, P. Pitnerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu se bude student umět orientovat v dalších oblastech oboru surdopedie a naváže s nimi na již získané znalosti a dovednosti v semináři Specializace Surdopedie 1. Student bude schopen charakterizovat možnosti a průběh včasné intervence u sluchově postižených; bude umět popsat strukturu komplexní péče o sluchově postižené; systém vzdělávání u sluchově postižených; možnosti profesního uplatnění; dále bude seznámen s jednotlivými vizuálněmotorickými komunikačními systémy; bude znát možnosti tlumočení sluchově postiženým a bude umět popsat způsob péče možnosti komunikace u osob s duálním smyslovým postižením.
Osnova
  • Včasná intervence u sluchově postižených, komplexní péče o sluchově postižené, systém vzdělávání u sluchově postižených,integrace profesní uplatnění, vizuálněmotorické komunikační systémy, tlumočení sluchově postiženým, sluchová vada a přidružené postižení, hluchoslepota.
Literatura
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek)a ústní zkouška.
Informace učitele
Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005. (www.frpsp.cz) BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita. DAŇOVÁ, Martina (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, Dagmar, NOVÁKOVÁ, Zita et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. DOLEŽALOVÁ, Lenka (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: Masarykova univerzita. DRŠATA, Jakub, Radan HAVLÍK a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš. HOLMANOVÁ, Jitka (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima. HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. HORÁKOVÁ, Radka (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. HRICOVÁ, Lenka (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU. HRONOVÁ, A.nna a Jitka MOTEJZÍKOVÁ (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP. HRUBÝ, Jaroslav (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. JABŮREK, Josef (1998) Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima. JARNÍKOVÁ, Ivana (2005). Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči. JAROŠOVÁ, Jindra (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus. JUNGWIRTHOVÁ, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál. KOMORNÁ, Marie (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka. KRAHULCOVÁ, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. LANGER, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc : UP PdF, LANGER, Jiří a Václav PTÁČEK, Karel DVOŘÁK (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2010). Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha. LEJSKA, Mojmír (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. LEONHARDT, Annette (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia. NOVÁK, Alexej (1994). Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha. LUDÍKOVÁ, Libuše (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP. LUDÍKOVÁ, Libuše (2000). Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia. LUDÍKOVÁ, Libuše (2001). Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia. NOVÁK, Alexej (1997) Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha. PITNEROVÁ, Pavla (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU. POTMĚŠIL, Miloň (1999) Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP. ROUČKOVÁ, Jarmila (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál. SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra a Lenka OKROUHLÍKOVÁ (2008). Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. SOURALOVÁ, Eva (2000). Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia. SOURALOVÁ, Eva (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. SVOBODOVÁ, Karla (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela a Filip SMOLÍK (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada. SMOLÍK, Filip a Gabriela SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada. ŠTĚRBOVÁ, Dana a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP. ŠEDIVÁ, Zoja (2006) Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima. ŠLAPÁK, Ivo a Petra FLORIÁNOVÁ (1999). Kapitoly z otorhinolaryngologie a fonoatrie. Brno: Paido. ŠLAPÁK, Ivo a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta. VÁGNEROVÁ, Marie (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. VYSUČEK, Petr (2008b) Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD). Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti surdopedie a logopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.