SZ6045 Teorie a praxe výuky

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
PhDr. Vladimíra Neužilová (přednášející)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6045/01: každý lichý čtvrtek 13:55–15:35 učebna 33, B. Vaculík Pravdová
SZ6045/02: každé liché úterý 13:55–15:35 učebna 39, B. Vaculík Pravdová
SZ6045/03: každý sudý čtvrtek 13:55–15:35 učebna 33, V. Neužilová
SZ6045/04: každé sudé úterý 13:55–15:35 učebna 39, B. Vaculík Pravdová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6043 Teorie a praxe školy , SZ6044 Teorie a praxe kurikula )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výstupy z učení: Mezi klíčové výstupy řadíme: (a) studující s porozuměním používá základní odbornou terminologii didaktiky; (b) studující aplikuje základní odbornou terminologii didaktiky na popis, analýzu, interpretaci a zhodnocení vybraných výukových situací, (c) na příkladech z praxe charakterizuje vybraná kritéria kvality výuky a zdůvodní jejich důležitost pro každodenní práci učitele. Po absolvování předmětu studující: na modelových příkladech identifikuje, charakterizuje a s porozuměním vysvětlí vybraná kritéria kvality výuky a zdůvodní jejich důležitost pro každodenní práci učitele; navrhuje a v praxi aplikuje rámcovou přípravu výuky vybraného tématu nebo tematického celku učiva; popíše a kriticky zhodnotí komunikaci a interakci cvičného učitele s žáky; charakterizuje a kriticky zhodnotí výukové metody a organizační formy, s nimiž se setkal u cvičného učitele a výukové metody a organizační formy, které sám vyzkoušel během učitelské praxe, v případě potřeby navrhne vhodnější alteraci; s ohledem na stanovený cíl výuky stanoví adekvátní způsob hodnocení žáků; s porozuměním vysvětlí cíle a zhodnotí klady a zápory mezinárodních srovnávacích výzkumů.
Osnova
  • 1.-2. Aktéři a procesy výuky Obsah: učitel a žák ve výukové interakci, kvalita a efektivita výuky, organizace výukového procesu, zpětná vazba ve výuce. Výstupy: Studující na vybrané videonahrávce vyučovací hodiny (z Virtuálních hospitací dostupné na www.rvp.cz) aplikuje své vědomosti a dovednosti při analýze výukového procesu a zhodnocení jeho kvality a efektivity. 3.-4. Příprava učitele na výuku Obsah: Cíle vzdělávání, motivace žáků, vztah vyučování a učení, psychodidaktická transformace Výstupy: Studující na základě kritického zhodnocení své vlastní přípravy na výuku (a) posoudí správnost formování cílů kognitivních, afektivních a psychomotorických, (b) klasifikuje cíle výuky a učební úlohy dle úrovní Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, (c) kriticky posoudí náročnost cílů výuky podle reálných schopností žáků, (d) připraví pracovní podmínky a prostředí pro znevýhodněné i nadané žáky. 5.-6. Organizace a řízení třídy Obsah: Obsah: organizace a řízení třídy z hlediska zvládání chování jedinců a skupiny (Behavior Management), vhodné klima pro podporu a rozvoj a učení žáků (Classroom Management), organizační formy výuky, řízení interakcí, aktivit, času a volby vhodného fyzického prostředí podporujícího učení žáků (Classroom Organization), strategie podporující pozitivní třídní klima, nastavování pravidel při práci se skupinou žáků, specifická role třídního učitele v organizaci a řízení třídy. Výstupy: Studující (a) na příkladu z vlastní praxe popíše přínos respektujícího přístupu a podporující komunikace, (b) navrhuje různé způsoby vytváření a udržování pozitivního třídního klimatu, (c) na konkrétních příkladech rušivého chování žáků aplikuje vhodné strategie jeho zvládání. 7.-8. Výukové metody Obsah: Výukové metody ve vyučování a učení, klasifikace výukových metod, volba výukových metod, vztah metody k obsahu učiva. Výstupy: Studující (a) vyjmenuje a popíše výukové metody, (b) na příkladu konkrétního učiva kriticky posoudí a ověří vhodnost zvolené metody z pohledu učebního stylu žáka, vyučovacího stylu učitele a požadavku didaktické transformace obsahu. 9.-10. Hodnocení žáků Obsah: Formativní a sumativní hodnocení, normativní a kriteriální hodnocení, autonomní a heteronomní hodnocení a validita hodnocení, kompetence, strategie osvojování klíčových kompetencí Výstupy: Studující (a) používá vhodné diagnostické metody a nástroje s ohledem na jejich silné a slabé stránky; (b) aplikuje své vědomosti a dovednosti při tvorbě návrhu způsobu hodnocení konkrétní vyučovací hodiny/výukové aktivity; (d) stanoví cíl výuky a adekvátní způsob hodnocení úrovně jeho dosažení. 11.-12. Testování žáků: Mezinárodní srovnávací výzkumy Obsah: testové úlohy, mezinárodní srovnávací výzkumy, TIMSS, PISA, TALIS, PIAAC, SIALS, strategie přípravy žáků k rozvoji dovedností pro 21. století Výstupy: Studující (a) analyzuje a hodnotí testové úlohy vyskytující se v mezinárodních srovnávacích výzkumech; (b) s oporou o testové úlohy vyskytující se v mezinárodních srovnávacích šetřeních vypracuje vlastní návrh úloh ověřujících vědomosti a dovednosti testované v PISA a TIMSS; (c) studující si na základě praktických zkušeností osvojí vzdělávací strategie a metody vhodné k rozvoji žákovských dovedností pro 21. století.
Literatura
  • Connelly, F. M. (2007). (Ed.). The SAGE handbook of curriculum and instruction. Thousand Oaks: SAGE.
  • Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.
Výukové metody
Předpokládané výukové činnosti a výukové metody uplatňované na seminářích: skupinová diskuse, problémové učení, samostatné studium odborné literatury, zpracování a prezentace tezí z četby odborné literatury, plnění průběžných úkolů. Výstupní dovednosti studujícího: analyzuje a kriticky reflektuje a v práci využívá odborné texty jako oporu pro vlastní odbornou argumentaci, systematizuje a s porozuměním na modelových příkladech používá základní odbornou terminologii.
Metody hodnocení
Poskytování zpětné vazby v seminářích. Student vypracuje teze z četby odborné literatury v rozsahu cca 1 NS a odevzdá je do IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.