FJ3038 Vybrané kapitoly ze syntaxe

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3038/01: každý lichý čtvrtek 14:50–16:30 učebna 55, V. Bakešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozšířit znalosti studentů ze syntaxe. Kurz je zaměřen na postupy užívané v syntaktické analýze, typy vět a souvětí, větné členy a slovosled, analýzu a typologii promluvy. Na konci tohoto kurzu je student schopen: - porozumět stavbě rozvité francouzské věty jednoduché i souvětí, - vysvětlit vyskytující se gramatické jevy a syntaktickou provázanost, - vysvětlit nové tendence ve francouzském jazyce, - aplikovat získané poznatky v praxi – četba složitějších textů.
Osnova
  • 1. Analýza pojmů „phrase”, „énoncé”, „énonciation”. 2. Postupy užívané v syntaktické analýze - substituce, komutace. 3. Typy a modalita věty jednoduché. 4. Typy souvětí z hlediska postavení vět - juxtapozice, koordinace, subordinace, korelace. 5. Větné členy. 6. Problematika francouzského slovosledu - inverze, dislokace, „détachement”, „mise en relief”. 7. Analýza a typologie promluvy, funkční perspektiva větná.
Literatura
    doporučená literatura
  • LE GOFFIC, P. Grammaire de la phrase française. Paris : Hachette, 1993. 591 s. ISBN 2-01-020383-6.
  • ŠABRŠULA, J. Vědecká mluvnice francouzštiny. Praha : Academia, 1986.
  • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
  • GREVISSE, Maurice a André GOOSSE. Le bon usage :grammaire francaise. 13th ed. Paris: Duculot, 1993. xxxviii, 1. ISBN 2-8011-1045-0. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Aktivní účast a písemný test na probranou látku (min. průměrná úspěšnost 70 %).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.