SZ6045 Teorie a praxe výuky

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6045/01: každé liché úterý 14:50–16:30 učebna 24, B. Vaculík Pravdová
SZ6045/02: každou lichou středu 13:00–14:40 učebna 53, J. Bradová
SZ6045/03: každé sudé úterý 14:50–16:30 učebna 24, B. Vaculík Pravdová
SZ6045/04: každou sudou středu 13:00–14:40 učebna 53, J. Bradová
SZ6045/05: každé liché úterý 13:00–14:40 učebna 6, J. Bradová, B. Vaculík Pravdová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6043 Teorie a praxe školy , SZ6044 Teorie a praxe kurikula )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do problematiky vzdělávacího procesu, popisuje teoretické základy s vyústěním do hodnocení jeho kvality. Seznamuje se základní odbornou terminologii teorie výuky a umožňuje její aplikaci při popisu, analýze a zhodnocení výuky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student je schopen: • na modelových příkladech identifikovat, charakterizovat a s porozuměním vysvětlit vybraná kritéria kvality výuky a • zdůvodnit jejich důležitost pro každodenní práci učitele; navrhnout a v praxi aplikovat rámcovou přípravu výuky vybraného tématu nebo tematického celku učiva; • popsat a kriticky zhodnotit komunikaci a interakci cvičného učitele s žáky; • charakterizovat a kriticky zhodnotit výukové metody a organizační formy, s nimiž se setkal u cvičného učitele a výukové metody a organizační formy, které sám vyzkoušel během učitelské praxe, v případě potřeby navrhne vhodnější alteraci; s ohledem na stanovený cíl výuky stanoví adekvátní způsob hodnocení žáků; • s porozuměním vysvětlit cíle a zhodnotit klady a zápory mezinárodních srovnávacích výzkumů.
Osnova
  • 1.-2. Aktéři a procesy výuky Obsah: učitel a žák ve výukové interakci, kvalita a efektivita výuky, organizace výukového procesu, zpětná vazba ve výuce. Výstupy: Studující na vybrané videonahrávce vyučovací hodiny (z Virtuálních hospitací dostupné na www.rvp.cz) aplikuje své vědomosti a dovednosti při analýze výukového procesu a zhodnocení jeho kvality a efektivity. 3.-4. Příprava učitele na výuku Obsah: Cíle vzdělávání, motivace žáků, vztah vyučování a učení, psychodidaktická transformace Výstupy: Studující na základě kritického zhodnocení své vlastní přípravy na výuku (a) posoudí správnost formování cílů kognitivních, afektivních a psychomotorických, (b) klasifikuje cíle výuky a učební úlohy dle úrovní Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, (c) kriticky posoudí náročnost cílů výuky podle reálných schopností žáků, (d) připraví pracovní podmínky a prostředí pro znevýhodněné i nadané žáky. 5.-6. Organizace a řízení třídy Obsah: Obsah: organizace a řízení třídy z hlediska zvládání chování jedinců a skupiny (Behavior Management), vhodné klima pro podporu a rozvoj a učení žáků (Classroom Management), organizační formy výuky, řízení interakcí, aktivit, času a volby vhodného fyzického prostředí podporujícího učení žáků (Classroom Organization), strategie podporující pozitivní třídní klima, nastavování pravidel při práci se skupinou žáků, specifická role třídního učitele v organizaci a řízení třídy. Výstupy: Studující (a) na příkladu z vlastní praxe popíše přínos respektujícího přístupu a podporující komunikace, (b) navrhuje různé způsoby vytváření a udržování pozitivního třídního klimatu, (c) na konkrétních příkladech rušivého chování žáků aplikuje vhodné strategie jeho zvládání. 7.-8. Výukové metody Obsah: Výukové metody ve vyučování a učení, klasifikace výukových metod, volba výukových metod, vztah metody k obsahu učiva. Výstupy: Studující (a) vyjmenuje a popíše výukové metody, (b) na příkladu konkrétního učiva kriticky posoudí a ověří vhodnost zvolené metody z pohledu učebního stylu žáka, vyučovacího stylu učitele a požadavku didaktické transformace obsahu. 9.-10. Hodnocení žáků Obsah: Formativní a sumativní hodnocení, normativní a kriteriální hodnocení, autonomní a heteronomní hodnocení a validita hodnocení, kompetence, strategie osvojování klíčových kompetencí Výstupy: Studující (a) používá vhodné diagnostické metody a nástroje s ohledem na jejich silné a slabé stránky; (b) aplikuje své vědomosti a dovednosti při tvorbě návrhu způsobu hodnocení konkrétní vyučovací hodiny/výukové aktivity; (d) stanoví cíl výuky a adekvátní způsob hodnocení úrovně jeho dosažení. 11.-12. Testování žáků: Mezinárodní srovnávací výzkumy Obsah: testové úlohy, mezinárodní srovnávací výzkumy, TIMSS, PISA, TALIS, PIAAC, SIALS, strategie přípravy žáků k rozvoji dovedností pro 21. století Výstupy: Studující (a) analyzuje a hodnotí testové úlohy vyskytující se v mezinárodních srovnávacích výzkumech; (b) s oporou o testové úlohy vyskytující se v mezinárodních srovnávacích šetřeních vypracuje vlastní návrh úloh ověřujících vědomosti a dovednosti testované v PISA a TIMSS; (c) studující si na základě praktických zkušeností osvojí vzdělávací strategie a metody vhodné k rozvoji žákovských dovedností pro 21. století.
Literatura
  • Connelly, F. M. (2007). (Ed.). The SAGE handbook of curriculum and instruction. Thousand Oaks: SAGE.
  • Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.
Výukové metody
Předpokládané výukové činnosti a výukové metody uplatňované na seminářích: skupinová diskuse, problémové učení, samostatné studium odborné literatury, zpracování a prezentace tezí z četby odborné literatury, plnění průběžných úkolů. Výstupní dovednosti studujícího: analyzuje a kriticky reflektuje a v práci využívá odborné texty jako oporu pro vlastní odbornou argumentaci, systematizuje a s porozuměním na modelových příkladech používá základní odbornou terminologii.
Metody hodnocení
Poskytování zpětné vazby v seminářích. Student vypracuje teze z četby odborné literatury v rozsahu cca 1 NS a odevzdá je do IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.