SZ6061 Aktivizující výukové metody

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Vladimíra Neužilová (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6061/01: Čt 14:50–16:30 učebna 36, V. Neužilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu:
• Poskytnout studentům ucelený teoretický přehled výukových metod.
• Porozumět jejich významu a místu v procesu výuky a dopadu na učení žáka.
• Nabídnout praktickou zkušenost a vytvořit dovednost aktivizující metody používat.
• Vést studenty k vlastní promyšlené přípravě na vyučování a k aplikaci v praxi.
• Reflektovat vlastní výuku, analyzovat vhodnost použitých metod z pohledu didaktického, osobnostního a sociálního, hledat alternativní postupy.
Výstupy z učení
Výstupy z učení:
• Porozumí problematice koncipování výuky a jednotlivým krokům procesu výuky.
• Analyzuje vazby mezi hlavními prvky procesu výuky.
• Kriticky posoudí vhodnost metody z pohledu učebního stylu žáka, vyučovacího stylu učitele a obsahu učiva.
• Vyjmenuje a popíše výukové metody, klasifikuje je z různých pohledů.
• Aplikuje ve vlastní praxi zvolený metodický postup v souladu s obsahem výuky a učebním stylem žáka.
• Ověřuje vhodnost výběru výukové metody ve vlastní praxi.
• V procesu reflexe zvažuje dopad zvolené metody na žákovo učení a hledá alternativní postupy pro další kroky ve vlastní výuce.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • I. Teoretická východiska
 • 1. Koncepce a proces výuky.
 • 2. Pojetí výukové metody ve vyučování a učení.
 • 3. Klasifikace a volba metody.
 • 4. Vztah metody k obsahu učiva.
 • II. Aktivizující výukové metody
 • 1. Metody diskusní.
 • 2. Metody řešení problémů.
 • 3. Metody dramatické výchovy.
 • 4. Metody osobnostně sociální výchovy.
 • 5. Metody kritického myšlení.
 • 6. Skupinová a kooperativní výuka.
 • 7. Projektová výuka.
 • III. Aplikace metody ve vlastní praxi a hledání alternativ
Literatura
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Učitel a aktivizující metody. In Aktivizující metody v práci učitele na ZŠ. 2011. info
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1993. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Doplňující informace:
Podmínky k úspěšnému ukončení předmětu:
1) aktivní účast na semináři,
2) písemná příprava metod do výuky, realizace ve vlastní praxi, prezentace,
3) písemná sebereflexe

Kritéria hodnocení a sebehodnocení:
• Analyzuji vazby mezi hlavními prvky procesu výuky
• Definuji cíle ve všech rovinách rozvoje osobnosti žáka.
• Naplánuji metodický postup souladu s cíli výuky.
• Aplikuji metodický postup při realizaci vlastní výuky.
• Adekvátně reaguji na potřeby žáků ve výuce.
• Reflektuji vhodnost zvolené výukové metody – pohled didaktický, sociální a osobnostní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.