BIp035 Didaktika přírodopisu 3

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BIp035/001: St 16:00–17:50 učebna 2, L. Vodová
BIp035/002: St 8:00–9:50 učebna 2, L. Vodová
BIp035/01: Út 8:00–9:50 učebna 2, N. Čeplová, B. Rychnovský
BIp035/02: Po 16:00–17:50 učebna 6, N. Čeplová, B. Rychnovský
Předpoklady
BIp023 Didaktika přírodopisu 1 && BIp026 Didaktika přírodopisu 2
BIp023 Didaktika přírodopisu 1 a BIp035 Didaktika přírodopisu 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen:
posoudit zpracování vybraného tématu v různých učebnicích přírodopisu
sestavit jednoduchý dichotomický klíč
vytvořit sbírku a výstavku přírodnin
vytvořit tematický plán pro výuku zoologického učiva
navrhnout didaktické zpracování konkrétního tématu z přírodopisu
vypracovat návrh terénního cvičení nebo exkurze
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - zhodnotit zpracování konkrétního tématu v učebnici přírodopisu; - sestavit pomůcku pro určování přírodnin; - vytvořit sbírku přírodnin; - orientovat se v geologické mapě; - didakticky zpracovat téma konkrétní hodiny přírodopisu; - účelně plánovat rozvržení výuky přírodopisu; - navrhnout výuku v terénu.
Osnova
 • Osnova cvičení (témata jsou navržena pro čtyřhodinové bloky):
 • 1) Didaktika botanického učiva: zpracování botanického učiva v současných učebnicích přírodopisu, analýza a hodnocení zpracování vybraných botanických témat v učebnicích přírodopisu
 • 2) Didaktika botanického učiva: typy určovacích pomůcek v botanice a práce s nimi, tvorba jednoduchého dichotomického klíče
 • 3) Didaktika botanického učiva: odborné časopisy a jejich využití ve výuce, sbírka a výstavka přírodnin
 • 4) Didaktika zoologického učiva: analýza a hodnocení zpracování problematiky bezobratlých v učebnicích přírodopisu včetně hodnocení v jednotlivých ekosystémech
 • 5) Didaktika zoologického učiva: analýza a hodnocení zpracování problematiky obratlovců v učebnicích přírodopisu včetně hodnocení v jednotlivých ekosystémech
 • 6) Didaktika zoologického učiva: prezentování výsledků zhodnocení učebnic přírodopisu tvorba tematického plánu pro výuku zoologického učiva
 • 7) Didaktika antropologického učiva: didaktického zpracování témat: prenatální vývoj člověka, postnatální vývoj člověka, kosterní a svalová soustava
 • 8) Didaktika antropologického učiva: didaktického zpracování témat oběhová, dýchací, trávicí a vylučovací soustava
 • 9) Didaktika antropologického učiva: didaktického zpracování témat kožní, nervová, smyslová a pohlavní soustava
 • 10) Didaktika geologického učiva: informační zdroje s geologickou tématikou, práce s geologickou mapou, hodnocení zpracování vybraných témat z neživé přírody v učebnicích přírodopisu
 • 11) Didaktika geologického učiva: didaktické zpracování vybraného mineralogického tématu, didaktické zpracování vybraného petrografického tématu
 • 12) Didaktika geologického učiva: didaktické zpracování vybraného tématu z historie Země, návrh terénního cvičení a exkurze z neživé přírody
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. URL info
  doporučená literatura
 • HANSEN, John T. Netter´s anatomy coloring book: with student consult access. 2. vyd. Philadelphia: Saunders, 2014. 384 s. ISBN 978-0-323-18798-5. info
 • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
 • MASLOWSKI, Oton. Didaktika biologie : určeno pro posluchače přírodovědecké fakulty a pedagogické fakulty Univerzity Palackého. 1. vyd. 1990. 145 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. Vyd. 3., upr. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 157 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Pomůcky pro výuku biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. info
Výukové metody
Formy výuky: hromadná-frontální, skupinová - homogenní, skupinová - diferencovaná výuka. Výukové metody: vysvětlování, popis, rozhovor, diskuze, práce s pracovním listem, práce s textem, pozorování, pokus.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: písemně zpracované seminární práce, prezentace. Zápočet studenti získají za: - aktivní účast na cvičeních (tolerována je 1 absence) - zpracování návrhu geologické exkurze / terénního cvičení - vytvoření plánu pro výuku zoologického učiva - prezentaci výuky vybraného tématu z biologie člověka
Informace učitele
Anotace: Předmět vychází z problematiky oborové didaktiky prezentované v rámci předmětů Didaktiku přírodopisu 1 a 2, přičemž se zaměřuje na speciální oborové didaktiky: didaktiku botanického učiva, didaktiku zoologického učiva, didaktiku antropologického učiva a didaktiku geologického učiva. Studenti si na cvičeních vyzkouší analýzu a hodnocení zpracování konkrétních témat v učebnicích přírodopisu a to jak se systematickým pojetím učiva, tak ekologickým. Část cvičení bude věnována také práci s prostředky specifickými pro daný obor. Studenti si rovněž sami vyzkouší didaktickou transformaci vybraných témat vyučovaných na ZŠ. Předmět si mohou studenti zapsat až po splnění Didaktiky přírodopisu 1 a 2.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.