RJ1018 Úvod do studia literatury 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1018/Kombi01: Pá 1. 3. 12:00–13:50 učebna 6, Pá 29. 3. 12:00–13:50 učebna 6, Pá 3. 5. 12:00–13:50 učebna 6
RJ1018/Prez01: každé sudé pondělí 10:00–11:50 učebna 24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod k teoretickému i praktickému uchopení ruské literatury, jež je neodmyslitelnou součástí ruské kultury, historie apod. Předmět je úvodem do myšlení a psaní o literatuře.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student má literárně-teoretické základy k samostatné recepci, interpretaci a kritice literárního textu s použitím základní rusko-české literárněvědné terminologie. Na konci kurzu studenti: - rozumí vztahu stylů, směrů a žánrů - rozumí a prakticky používají základní metody literární vědy - zvládnou praktickou aplikaci teoretických poznatků - porozumí základním etapám vývoje myšlení o literatuře - pracují vhodně a vědecky s primární a sekundární literaturou - jsou schopni vyjádření vlastního kritického myšlení o ruské literatuře - chápou základy teorie verše a jsou schopni je aplikovat na ruskou literaturu
Osnova
 • 1. Základní pojmy a odborná literatura k předmětu. Specifika ruské literatury a jejího studia. Periodizace, proudy a směry v ruské literatuře
 • 2. Přehled vývoje základních literárněvědných metod – interpretační přístupy. Literární komparatistika
 • 3. Literární rody a žánry. Genologie
 • 4. Versologie. Úvod do teorie verše. Prozodické systémy. Typy veršů sylabotónického systému
 • 5. Analýza uměleckého textu. Literární dílo a jeho recepce. Překlad a originál v kontextu recepce.
 • 6. Jazykové prostředky uměleckého textu (tropy, syntaktické a stylistické figury apod.)
Literatura
  povinná literatura
 • DOHNAL, Josef. Ruská povídka. Čítanka a cvičebnice interpretace literárního textu. Vydání první. Brno: Tribun EU, 2016. 201 s. Librix.eu. ISBN 978-80-263-1117-1. info
 • RICHTEREK, Oldřich. Úvod do studia ruské literatury. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 122 s. ISBN 80-7041-640-8. info
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. 275 s. ISBN 978-80-8105-191-3. info
 • PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 8071821241. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Edited by Aristotelés, Translated by Milan Mráz. Vyd. v Antické knihovně 1. Praha: Svoboda, 1996. 226 s. ISBN 8020502955. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární rody a žánry. In Literární rody a žánry. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1995. ISBN 80-85867-52-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Tajemství verše. In Tajemství verše. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1995. ISBN 80-85867-47-8. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Úvod do studia literatury pro rusisty. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 116 stran. ISBN 8021002492. info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše [Hrabák, 1986]. Vyd. 6. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 239 s. info
 • Slovník literární teorie. Edited by Štěpán Vlašín. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
 • HRABÁK, Josef. Literární komparatistika [Hrabák, 1976]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 206 s. info
Výukové metody
Předmět bude vyučován formou praktických přednášek a diskusí.
Metody hodnocení
Student odevzdává (nejpozději týden před skončením výuky) seminární práci - praktický rozbor přidělené básně (vyučující přidělí na počátku semestru po zápisu předmětu) v rozsahu 1 normostrany (ne více než 2 normostrany), podrobnější instrukce ve studijních materiálech a na první hodině. Kolokvium probíhá ve skupinkách po 2-3 studentech. Ověřují se znalosti a dovednosti - viz výstupy z učení. Ve stejných termínech a podmínkách probíhá ukončení předmětu Povinná četba z úvodu do literatury 1.
Navazující předměty
Informace učitele
Povinná četba předmětu: 1. I. S. Turgeněv: MUMU (v originále) 2. I. A. Krylov: bajky (v originále, dle vlastního výběru, text donést ke zk) 3. A. S. Puškin: Evžen Oněgin (v překladu) 4. A. S. Puškin: «Я помню чудное мгновение...»; «Зимнее утро» (2 básně v originále) 5. M. J. Lermontov: «Парус» (báseň v originále), «Демон» (poema, lze v překladu) 6. L. N. Tolstoj: «Отец Сергий» (v originále) 7. F. I. Ťutčev (Ф. И. Тютчев: «Умом Россию не понять...») – báseň v originále 8. M. Cvetajeva: Verše Čechám (lze v překladu) 9. A. P. Čechov: Višňový sad (lze v překladu, ale alespoň závěr v originále)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.