SZ6044 Teorie a praxe kurikula

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6044/01: každou lichou středu 10:00–11:50 učebna 41, H. Horká
SZ6044/02: každé liché pondělí 16:00–17:50 učebna 38, D. Veselá
SZ6044/03: každou sudou středu 10:00–11:50 učebna 41, H. Horká
SZ6044/04: každé sudé pondělí 16:00–17:50 učebna 38, D. Veselá
SZ6044/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Tůma
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6043 Teorie a praxe školy , SZ6045 Teorie a praxe výuky )
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do studia kurikula, popisuje jeho teoretické základy s vyústěním do problematiky implementace kurikulárních reforem. Zvláštní pozornost je věnována vývoji kurikula české základní školy v kontextu transformace vzdělávání a změn kurikulární politiky po roce 1989. Cílem předmětu je vést studující k hlubšímu porozumění teorie a praxe tvorby, implementace a revize kurikula.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student je schopen: • s porozuměním používat základní odbornou terminologii teorie kurikula; • aplikovat základní odbornou terminologii teorie kurikula na popis, analýzu, interpretaci a zhodnocení vybraných kurikulárních dokumentů. • na modelových příkladech identifikovat, charakterizovat a s porozuměním vysvětlit procesy tvorby kurikula v praxi;
• popsat a kriticky zhodnotit práci cvičného učitele s kurikulárními dokumenty;
• na příkladech z praxe charakterizovat vybraná kritéria kvality kurikula a zdůvodnit jejich důležitost pro každodenní práci učitele.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • 1.-2. Základní prameny a pojmy při studiu kurikula, kurikulární politika, kurikulární dokumenty Obsah: Kurikulum, kurikulární procesy, formy existence kurikula (projektované, implementované, realizované, dosažené kurikulum), dvouúrovňové kurikulum, funkce kurikulárních dokumentů, současné české kurikulární dokumenty Výstupy: Studující (a) kriticky analyzuje a srovná různá vymezení pojmu kurikulum, (b) popíší kurikulární procesy a formy existence kurikula, (c) s oporou o platné kurikulární dokumenty a příklady z vlastní výukové praxe kriticky zhodnotí výhody a nevýhody dvouúrovňového kurikula vč. jejich dopadů na jednání učitele.
 • 3.-4. Od oborových obsahů ke kurikulárním obsahům aneb ontodidaktická transformace Obsah: kánon vědění, tvůrce kurikula, výběr obsahu vzdělávání, uspořádání obsahu vzdělávání, pojetí kurikula Výstupy: Studující (a) vysvětlí, odkud se bere obsah vzdělávání, (b) na příkladu určitého oborového poznatku zdůvodní teoreticky ukotvená kritéria jeho výběru, (c) přiřadí vybrané cíle a obsahy školního vzdělávání k základním pojetím/teoriím kurikula (materiální vs. formální vzdělávání, esencialismus vs. progresivismus aj.).
 • 5.-6. Vyučovací předměty – jejich historie, současnost a budoucnost Obsah: disciplinarita, interdisciplinarita, vyučovací předměty, vzdělávací oblasti, vzdělávací obory Výstupy: Studující (a) pojmenuje klady a zápory (inter)disciplinarity v kurikulu a z nich vyplývající důsledky pro tvorbu kurikula, (b) srovná historický vývoj tří vybraných vyučovacích předmětů a zdůvodní jejich vzdělávací hodnotu v minulosti, současnosti a budoucnosti, (c) v diskusi se spolužáky obhájí zařazení vybraného tématu/vyučovacího předmětu do národního nebo školního kurikula, případně zdůvodní potřebu navýšení jeho výukové dotace.
 • 7.-8. Kurikulární reformy aneb implementace kurikula Obsah: Typy kurikulárních reforem, proces implementace kurikula, faktory ovlivňující implementaci kurikula, role učitele v rámci implementace, akceptace kurikulární reformy. Výstupy: Studující (a) na základě studia odborné literatury rozlišují a srovnávají různé typy kurikulárních reforem, (b) objasní roli učitele při procesu implementace kurikula, (c) v návaznosti na své zkušenosti ze školní praxe diskutují o možných barierách implementace kurikula.
 • 9.-10. Plánování a tvorba školního kurikula, kvalita kurikula, práce učitele s kurikulem Obsah: Učebnice a oficiální vědění, vzdělávací standardy a testování, kvalita kurikula, učitel jako tvůrce a uživatel kurikula Výstupy: Studující (a) na příkladech z praxe zdůvodní, proč by učitelé (ne)měli využívat učebnice při přípravě a v průběhu školní výuky, (b) popíše vztah mezi vzdělávacími standardy a testováním a zdůvodní možná úskalí pro pedagogickou praxi vyplývající s (ne)existence obou typů dokumentů, (c) na příkladu analýzy vybraných kurikulárních dokumentů aplikuje některé z indikátorů kvality kurikula, d) na základě vlastního pozorování pedagogické praxe popíše práci cvičného učitele s kurikulárními dokumenty a v případě potřeby navrhne její zlepšení.
 • 11.-12. Skryté kurikulum Obsah: Formální a skryté kurikulum. Skryté kurikulum a sociální reprodukce. Rasová, třídní a genderová reprodukce skrze skryté kurikulum. Příklad výzkumu skrytého kurikula. Vlastní zkušenost se skrytým kurikulem. Výstupy: Studenti charakterizují skryté kurikulum ve vztahu k formálnímu kurikulu. Uvedou příklady skrytého kurikula a popíší jeho význam v edukační a sociální realitě. Kriticky reflektují vlastní zkušenost se skrytým kurikulem.
Literatura
  povinná literatura
 • Vybrané studie z časopisů: Pedagogika, Pedagogická orientace, Orbis scholae, Studia paedagogica
 • DVOŘÁK, Dominik. Od osnov ke standardům : proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 134 stran. ISBN 9788072906017. info
 • JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005. 416 stran. ISBN 8073670542. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK. Škola v globální době : proměny pěti českých základních škol. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 195 stran. ISBN 9788024629773. URL info
 • DVOŘÁK, Dominik. Česká základní škola : vícepřípadová studie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 310 s. ISBN 9788024618968. URL info
 • The SAGE handbook of curriculum and instruction. Edited by F. Michael Connelly - Ming Fang He - JoAnn Phillion. Los Angeles: Sage Publications, 2008. xv, 604. ISBN 9781412909907. info
 • WALTEROVÁ, Eliška. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido, 2004. 295 stran. ISBN 8073150832. info
 • GOODSON, Ivor a Colin J. MARSH. Studying school subjects. 1st ed. London: Routledge, 1996. viii, 190. ISBN 0750705892. info
Výukové metody
Předpokládané výukové činnosti a výukové metody uplatňované na seminářích:
skupinová diskuse, problémové učení, samostatné studium odborné literatury, zpracování a prezentace tezí z četby odborné literatury, plnění průběžných úkolů.
Výstupní dovednosti studujícího:
analyzuje a kriticky reflektuje a v práci využívá odborné texty jako oporu pro vlastní odbornou argumentaci, systematizuje a s porozuměním na modelových příkladech používá základní odbornou terminologii.
Protože předmět má integrující charakter, předpokládá se, že studenti při přípravě k ústní zkoušce využijí nejen poznatků z přednášek a samostatného studia, ale i zkušeností z Učitelské praxe a Semináře k učitelské praxi a v neposlední řadě i znalostí z pedagogické psychologie.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem (zápočet je udělen za průběžnou práci na semináři a systematickou přípravu tezí z četby odborné literatury).
Pro udělení zápočtu studující:
- průběžně, dle zadání vyučujícího, studuje povinnou a doporučenou literaturu;
- aktivně se zapojuje do výuky;
- na každý seminář vypracuje teze z četby odborné literatury v rozsahu cca 1 NS a odevzdá je do IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2020.