VZpM21 První pomoc ve školním prostředí

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZpM21/01: St 12:00–13:50 učebna 41, J. Slaná Reissmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen:
teoreticky a prakticky ovládat první pomoc
reagovat v případě krizové situace
poskytnout adekvátní první pomoc
dbát na vlastní bezpečí a uvědomovat si rizika spojená s poskytováním první pomoci
Osnova
 • Obsah semináře:
 • 1. Preventivní péče o zdraví, bezpečné chování v různých životních situacích a různých dopravních prostředcích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel; osobní bezpečnost žáku – jak se chovat k sobě navzájem, ohrožení zdraví při hrách a mimoškolních aktivitách
 • 2. První pomoc: druhy zdravotnické první pomoci; základní druhy zdravotnického třídění; prevence úrazů (při sportovní a zájmové činnosti, v dopravě a v terénu, vazba na věkové zvláštnosti dětí)
 • 3. Bezvědomí a resuscitace
 • 4. Aspirace cizího tělesa
 • 5. Neúrazové urgentní stavy
 • 6. Vnější krvácení, velká ztráta krve, vnitřní krvácení
 • 7. Otravy a poleptání
 • 8. Termická poškození
 • 9. Poranění pohybového aparátu, poranění páteře
 • 10. Základy zdravotnické dokumentace, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
 • 11. Ochrana veřejného zdraví, základy hygienických a protiepidemických opatření
 • 12. Základy psychologické první pomoci, zvládání davové psychózy
 • Obsah cvičení:
 • 1. – 3. Nácvik první pomoci – repetitorium
 • 4. Portály k výuce první pomoci
 • 5. Analýza traumatologického plánu ZŠ
 • 6. Exkurze na iktovou jednotku (Fakultní nemocnice u sv. Anny)
 • 7. Exkurze na záchrannou službu JmK
 • 8. – 12. Didaktická transformace učiva
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN, Petr ZAORAL a Petra SEBEROVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7674-7. URL info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 180 s. ISBN 9788024742007. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila, Jana SEDLÁČKOVÁ, Jana TOUFAROVÁ, Zuzana ČÍKOVÁ a Eva MATĚJKOVÁ. První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2007. 183 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2183-5. info
Výukové metody
Přednáška, praktický nácvik, exkurze, didaktická transformace vybraného tématu.
Metody hodnocení
Závěrečný znalostní test, prezentace projektu a demonstrace praktických dovedností.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/VZpM21