FJ2028 Syntax 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 učebna 3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ2028/01: Po 18:00–18:50 učebna 57, V. Bakešová
Předpoklady
FJ2027 Syntax 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška Syntax 2 navazuje na Syntax 1 s okruhy souvisejícími se skladbou souvětí. Přednáška slouží k teoretickému výkladu otázek dále procvičovaných v semináři a k dalšímu prohlubování pochopení struktury francouzského jazyka na základě četby textů, rozboru vybraných vět a cvičení z francouzských univerzitních zdrojů. Cílem semináře je umožnit studentům získat kontrastivní pohled na francouzskou větu a pochopit skladbu francouzského souvětí, jeho specifika, koordinační a subordinační vztahy a slovosled v jednotlivých typech souvětí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: porozumět stavbě souvětí, analyzovat větné členy v jednoduché větě i v souvětí, rozpoznat typy vět v souvětí a orientovat se v jejich vzájemných vztazích, vysvětlit vyskytující se syntaktickou provázanost, aplikovat získané poznatky v praxi – četba složitějších textů.
Osnova
 • 1. Vedlejší věty příslovečné podmínkové. 2. Vedlejší věty příslovečné srovnávací. 3. Vedlejší věty příslovečné příčinné. 4. Vedlejší věty příslovečné časové. 5. Participia a jejich používání ve francouzské syntaxi. 6. Valenční vztahy vedlejších vět. 7. Vedlejší věty příslovečné účelové. 8. Vedlejší věty příslovečné důsledkové. 9. Vedlejší věty příslovečné přípustkové. 10. Přímá a nepřímá řeč. 11. Slovosled ve francouzské větě. 12. Interpunkce, rozdíly mezi češtinou a francouzštinou.
Literatura
  povinná literatura
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON DUFOUR, M., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. 1. vyd. Paris : Hachette, 1987. 192 s. ISBN 2-01-016560.8.
 • CADIO - CUEILLERON, J., FRAYSSINHES, J.-P., KLOTZ,L. a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur I. 1. vyd. Paris : Hachette, 1992. 176 s. ISBN 2-01-016289-7.
 • RADINA, O. Francouzština a čeština: systémové srovnávání dvou jazyků. 2. vyd. Praha : SPN, 1977. 303 s. 14-560-81.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
 • SEKVENT, Karel. Slovní druhy a jejich větně-členské funkce ve francouzštině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 54 s. ISBN 978-80-210-5881-1. info
  doporučená literatura
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-08011-0588 0.
 • POISSON-QUINTON,S., MIMRAN,R., MAHÉO-LE COADIC, M. Grammaire expliquée du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 2002. 430 s. ISBN 2-09-033703-6.
 • CHEVALIER, J.-C., BLANCHE-BENVENISTE, Cl., ARRIVÉ, M., a kol. Grammaire Larousse du français contemporain, Paris : Larousse, 1964. 494 s. ISBN 03-070031-2.
 • BEAUJEU, C.-M., CARLIER A., MIMRAN, R., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur II. 1. vyd. Paris : Hachette, 1987. ISBN 2-01-016261-9.
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška. Požadavky k ukončení: úspěšný test na probranou látku rozdělený do 2 dílčích testů během semestru (min. průměrná úspěšnost 70 %), ústní zkouška dle zadaných okruhů, rozbor neznámé věty.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021.