IVp122 Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ahmad Asadi (přednášející)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVp122/OS01: So 29. 2. 8:00–13:50 učebna 34, So 14. 3. 8:00–13:50 učebna 34, So 18. 4. 8:00–13:50 učebna 34, So 2. 5. 8:00–13:50 učebna 34, A. Asadi
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti sociálně patologických jevů. Studenti si osvojí základní terminologii a vědomosti vedoucí ke schopnosti analyzovat tyto jevy v praxi. Cílem předmětu je též seznámit studenty se spektrem teorií vzniku sociálně patologických jevů, s historickým i aktuálním pojetím nejčastějších sociálně patologických jevů a charakteristikami procesu vzniku těchto fenoménů. V rámci předmětu je stěžejní získat vědomosti a dovednosti, které mohou absolventi uplatnit zejména v oblasti intervence, event. při terapeutickém působení, při řešení vybraných patologických jevů. Studující budou seznámeni se současnými možnostmi intervence vybraných sociálně patologických jevů u nás i v zahraničí. Důležitou součástí předmětu bude taktéž problematika kvality života osob s patologickými projevy chování, budou nastíněny cesty vedoucí ke zvyšování kvality života a možnosti integrace těchto osob. Předmět směřuje k propojení teoretického a praktického vzdělávání stávajících a budoucích pracovníků v různých oblastech práce s osobami se sociálně patologickými projevy chování (Policie ČR, vězeňství, preventivní působení, sociální asistenti, kurátoři, probační a mediační pracovníci, pracovníci NNO se zaměřením na osoby se závislostmi apod.).
Výstupy z učení
Očekávané výstupy:
• student se orientuje v terminologii a základních teoriích vzniku sociálně patologických projevů chování;
• umí analyzovat nejčastější projevy sociálně patologického chování a rozpoznávat možné způsoby jejich intervence;
• zná různé přístupy k sociálně patologickým projevům chování v oblasti prevence a intervence, resp. terapeutického působení.
Osnova
 • Současné pojetí patologie versus poruchy chování; Teorie vzniku sociálně patologických jevů v historii a současnosti; Kvalita života, sociální vyloučení, stigmatizace.
 • Terminologie oboru, metody zkoumání sociálně patologických jevů; Rizikové a ohrožené populační skupiny.
 • Prevence a terapie sociálně patologických jevů.
 • Systém organizací pomáhajících lidem v obtížné životní situaci (státní i NNO), mezioborová spolupráce, case management.
 • Agresivita a násilí; Pojetí agrese, teorie agrese, druhy agrese, hostilita.
 • Šikana, mobbing; Násilí při hromadných vystoupeních; Divácké násilí; Programy pro práci s agresivitou.
 • Problémy v chování a poruchy chování rozvíjející se v dětství s přesahem do dospělosti (ADHD, ADD, ODD apod.).
 • Dospělí vycházející z institucionální výchovy, přechod do samostatného života z prostředí ÚV/OV a jeho úskalí (Domy na půli cesty, programy přípravy na samostatný život).
 • Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny a blízkých vztahů (domácí násilí, dating violence, stalking), řešení DN - sociální služby (intervenční centra, azylové domy atd.) a neziskový sektor.
 • Domácí násilí páchané na dětech; Syndrom CAN, následky DN.
 • Sebevražednost; sebepoškozování.
 • Rizikové subkultury současné společnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. 147 s. ISBN 9788026205289. info
 • KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 332 s. ISBN 9788073678715. info
 • PONĚŠICKÝ, Jan. Agrese, násilí a psychologie moci v životě i v procesu psychoterapie. 2. dopl. vyd. Praha: Triton, 2010. 172 s. ISBN 9788073873783. info
 • JŮN, Hynek. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 141 s. ISBN 9788073675905. info
 • KRAUS, Blahoslav a Jolana HRONCOVÁ. Sociální patologie. Vyd. 2. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 325 s. ISBN 9788074350801. info
 • ŠOLCOVÁ, Iva. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 102 stran. ISBN 9788024729473. info
 • CULLEY, Sue a Tim BOND. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii : dovednosti a strategie pro zvyšování kompetence v pomáhajících profesích. Translated by Ivo Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 222 s. ISBN 9788073674526. info
 • BECHYŇOVÁ, Věra. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. Vyd. 1. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2007. 229 s. ISBN 9788086684475. info
 • KOUTEK, Jiří a Jana KOCOURKOVÁ. Sebevražedné chování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 127 s. ISBN 80-7178. info
 • CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001. 172 s. ISBN 8072012657. info
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 815 stran. ISBN 9788026206965. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: Press Muni, 2010. 330 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1. info
Výukové metody
seminář, skupinové diskuze, seminární práce
Metody hodnocení
zkouška
Práce s povinnou literaturou. Seminární práce na téma vycházející ze sylabů předmětu v rozsahu 5 normostran. Aktivní účast ve skupinových diskuzích v rámci semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/IVp122