SZ7BK_SDi1 Úvod do školní didaktiky

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- porozumět a vysvětlit základní didaktické pojmy - znát základní dokumenty školního kurikula - věcně argumentovat v mezích studované disciplíny včetně hledání a nacházení dalších interdisciplinárních vztahů - promyšleně zaujímat stanoviska ke studované problematice - racionálně využívat získané poznatky pro svůj vlastní rozvoj
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit základní didaktické pojmy - znát základní dokumenty školního kurikula - věcně argumentovat v mezích studované disciplíny včetně hledání a nacházení dalších interdisciplinárních vztahů - promyšleně zaujímat stanoviska ke studované problematice - racionálně využívat získané poznatky pro svůj vlastní rozvoj
Osnova
  • Základní pojmy. Cíl, obsah a metody vyučování. Formy vyučování, prostředky vyučování. Hodnocení žáků. Učebnice a učební pomůcky.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2005. 141 s. Škola v praxi, svazek 3. ISBN 80-86633-33-0. info
  • Pedagogický slovník. Edited by Jan Průcha - Eliška Walterová - Jiří Mareš. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8. info
  • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál 2004. 380 s. ISBN 80-7178-978-X.
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf
Výukové metody
- teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
- student si u zkoušky vylosuje jedno z témat přednášky // semináře, k úspěšnému splnění předmětu je nutné zodpovědět ústně nebo písemně zvolené téma správně a reagovat na případné dotazy zkoušejícího
Informace učitele
Písemná nebo ústní zkouška: A. OTÁZKY: 1.Výchova, vzdělávání,vyučování; pedagogika, didaktika, školní didaktika 2.Vzdělávání:charakteristika, formy vzdělávání, klasifikace ISCED 3.Vzdělání:charakteristika, druhy vzdělání 4.Vyučování charakteristika; vyučování a učení 5.Vědomosti, typy vědomostí. Dovednosti, druhy dovedností. Postoje a kompetence 6.Obsah vyučování, kritéria pro stanovení obsahu, kurikulum 7.Klíčové kompetence stanovené RVP* 8.Vzdělávací oblasti stanovené RVP ZV, doplňující vzdělávací obory a průřezová témata stanovené RVP* 9.Didaktické principy (zásady). Principy klasické; principy moderní didaktiky 10.Pedagogická komunikace. Verbální a neverbální komunikace 11.Otázka,její funkce, vlastnosti, typy otázek, technika kladení otázek 12.Typy výuky 13.Metody výuky: charakteristika, celkový přehled 14.Metody slovní: rozdělení, charakteristika jednotlivých metod 15.Metody názorné a pracovní: rozdělení, charakteristika jednotlivých metod 16.Hodnocení, klasifikace: cíl, principy, atmosféra, účel. Klasifikace a slovní hodnocení 17.Základní jednotka výuky (vyučovací hodina, struktura, fáze, typy) 18.Práce žáků ve skupinách, skupiny homogenní a heterogenní, specifika jejich práce. Diferenciace, individualizace a kooperace ve výuce 19.Učebnice: funkce, druhy, práce s učebnicí 20.Učební pomůcky: celkový přehled, funkce, zásady používání. *POZNÁMKA: Podle zaměření studenta Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nebo Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. B. POJMY: aktivita (jako pedagogický pojem), algoritmus, audiovizuální metoda, autodidakce, brainstorming, cvičebnice, cvičení, čítanka, čtenářská gramotnost, demonstrace, dialog, didaktická hra, didaktická informace, didaktický program, didaktický test, didaktický text, dovednost, e learning, elektronické učebnice, encyklopedismus ve vzdělávání, evropská dimenze ve vzdělávání, hypertext, individuální přístup, inovace ve vzdělávání, instruktáž, klima školy, klima třídy, kmenové (základní) učivo, kompetence, kompetence klíčové, komunikace neverbální, komunikace verbální, konstruktivismus (v didaktice), kurikulum, kurikulum formální, kurikulum neformální, kurikulum skryté, kurikulum zamýšlené, kurikulum realizované, kurikulum dosažené, mezipředmětové vztahy, myšlenkové mapy, naivní teorie dítěte (miskoncepce), nápodoba, opakování (v pedagogickém významu), otázka, PISA, portfolio, skupina heterogenní, skupina homogenní, škola alternativní, škola inkluzivní, škola inovativní, taxonomie cílů B. S. Blooma, taxonomie úloh D. Tollingerové, učebnice, učební osnovy, učební plán, učební pomůcka, učební úloha, učení, učení autentické, učení bezděčné, učení činnostní, učení intencionální, učení kooperativní, učení mechanické, učení motorické, učení sociální, učení verbální, učitelovo pojetí výuky, učivo, vědomost, výklad, vyučovací metoda, vyučování, vyučování bilingvní (bilingvální), vyučování diferencované, vyučování frontální, vyučování integrované, vyučování rozšířené, vyučování skupinové, vzdělání, vzdělání materiální, vzdělání formativní, vzdělání všeobecné, vzdělání odborné, školní vzdělávací program, vzdělávání, vzdělávání formální, vzdělávání informální, vzdělávání neformální, workshop, znalost deklarativní, znalost kontextová, znalost procedurální, zpětná vazba, zkušenost (jako pedagogický pojem).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BK_SDi1