Ze2RC_GGX2 Terénní kurz geologie a geomorfologie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1 týden terénní praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze2RC_GGX2/01: Po 27. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Út 28. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 29. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 30. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, R. Durna, J. Kolejka
Ze2RC_GGX2/02: Po 27. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Út 28. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 29. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 30. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, R. Durna, J. Kolejka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti prostřednictvím příslušných odborných pracovišť získali základní terénní orientace v oboru geologie, geomorfologie, pedogeografie a biogeografie, tj. schopnost rozlišení a poznání hlavních typů hornin, tvarů reliéfu, půdních typů a druhů, vegetačních společenstev a formací v ČR, resp. v reprezentativních územích, kam bude směřovat výjezd do terénu.
Osnova
 • Seznámení se s příslušnými fyzickogeografickými pracovišti
 • Regionální znalosti
 • Krystalinikum a sedimentární pokryvy Českého masívu (nerostné zdroje),
 • typy reliéfu České vysočiny (využití a ochrana).
 • Půdní a vegetační pokryv.
 • Karpatská předhlubeň a flyšové Karpaty, reliéf Západních Karpat (nerostné zdroje).
 • Půdní a vegetační pokryv.
 • Vídeňská pánev – geologie a reliéf.
 • Podunajské půdy a panonská vegetace.
Literatura
 • ZAPLETAL, L. Úvod do antropogenní geomorfologie. Olomouc: Učební texty Palackého univerzity Olomouc, 1969. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Vladimir PLSEK. Analýza terénu České republiky. Reliéf naší krajiny v GIS. Computer Design. Praha: Computer Press, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 75-77. ISSN 1212-4389. info
 • SMOLOVÁ, Irena a Jan VÍTEK. Základy geomorfologie : vybrané tvary reliéfů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 189 s. ISBN 9788024417493. info
 • CZUDEK, Tadeáš. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: Sursum, 1997. 213 s. ISBN 80-85799-27-8. info
 • ZEMAN, Antonín. Kvartér : geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. 192 s. : i. info
 • LOŽEK, Vojen. Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 198 s. ISBN 9788073630959. info
 • KARÁSEK, Jaromír. Reliéf střední části Bobravské vrchoviny. 1966. 393-417 s. info
 • DEMEK, Jaromír. Geomorfologie českých zemí. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 335 s., [1. info
 • KARÁSEK, Jaromír. Základy obecné geomorfologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. 216 s. Učební texty. ISBN 80-210-2567-0. info
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha, 2002. 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. info
 • CZUDEK, Tadeáš. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 238 s. ISBN 8070282703. info
 • KIRCHNER, Karel, Antonín IVAN, František HUBATKA a Slavomír NEHYBA. Reliéf východního okraje národního parku Podyjí. Geol.výzk. Mor.Slez v r. 1998. Brno, 1999, roč. 6, -, s. 21-23. ISSN 1212-6209. info
 • DVOŘÁK, Josef a RŮŽIČKA BOHUSLAV. Geologická minulost Země : úvod do historické geologie a paleontologie [Dvořák, 1972]. 3., upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 762 s. info
 • ZEMAN, Antonín a Jaromír DEMEK. Kvartér : geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 192 s. + 1. info
Výukové metody
Výklad v terénu s použitím praktických pomůcek, prace s tématickými mapami, individuální a kolektivní práce studentů, přednesení předem připraveného tématu studentem.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou osobní účasti na terénní praxi za koordinace aktivit odpovědným učitelem. Studenti zabezpečují dílčí svěřené organizační, výkonné a vzdělávací úkoly (vč. prezentací zpracovaných témat). Zápočet se uděluje na základě prezentace zpracovaného tématu a zprávy z praxe.
Informace učitele
DEMEK, Jaromír, et al. Geomorfologie českých zemí. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965, 336 s.
DEMEK, Jaromír, et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha: Academia, 1987, 584 s.
CZUDEK Tadeáš. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: SURSUM, 1997, 213 s.
MÍSAŘ, Zdeněk, et al. Geologie ČSSR I., Český masív. Praha: SPN, 1983, 336 s.
CHLUPÁČ, Ivo et al.: Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002, 436 s.
CULEK, Martin, et al. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996, 347 s
MACKOVČÍN, Pter, SEDLÁČEK, Miroslav (eds.). Chráněná území ČR. Brno/Praha: AOPK ČR/EkoCentrum, 1998-2006, (regionální díly přibližně podle krajů ČR).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Student se účastní 2 dny terénní praxe s vyučujícím a 3 dny probíhá samostatná práce v terénu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.