VZkM23 Právo pro učitele výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Alena Plšková (přednášející), PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Alena Plšková (cvičící)
Garance
JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZkM23/OS01: Pá 5. 3. 12:00–13:50 učebna 21, Pá 21. 5. 12:00–13:50 učebna 38, J. Dudová, A. Plšková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je orientace studentů v základních právních pojmech, v metodikách a zákonných normách souvisejících s pedagogickou praxí pedagoga a osvojení si práce s projevy rizikového chování žáků
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: je schopen orientovat se v právní problematice; rozumí právním vztahům mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, mezi ostatními příbuznými a právním vztahům při náhradní rodinné výchově; orientuje se v dokumentech MŠMT, MPSV , MZ a MV; je schopen nabyté znalosti aplikovat při řešení některých konkrétních situací v běžném životě;
Osnova
  • 1. – 2. Prameny práva ČR (druhy normativních aktů, normativní systém, platnost a účinnost právní normy, právní vztahy právo EU) 3. – 4.: Vznik a zánik manželství (vztahy mezi manžely, rozvod manželství vyživovací povinnost, náhradní rodinná výchova, pěstounská péče, profesionální pěstounská péče, porozvodová péče o děti – výhradní péče, střídavá péče) 5. – 6.: Metodické pokyny MŠMT, Sociálně právní ochrana dětí – práva a povinnosti dětí související se školní docházkou, projevy rizikového chování dětí - agresivita, šikana, kyberšikana, krádeže, poškozování cizí věci) 9. – 10.: Multidisciplinární spolupráce v sociálně právní ochraně dětí (syndrom CAN, domácí násilí, týrání a sexuální zneužívání, oznamovací povinnost, nejčastější trest. činy a přestupky ve školním prostředí, spolupráce Policie ČR a OSPOD se školami) 11. – 12.: Rodina a sociálně patologická rodina (záškoláctví, sebepoškozování a suicidální chování, sportovní a divácké násilí, péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáka, mobbing, bossing, sexuální deviace, typologie sekt a subkultur, nové typy závislostí)
Literatura
    povinná literatura
  • HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodinné právo: příklady k řešení. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210- 2313-9.
  • JINDROVÁ, Martina. Rizikové chování a jeho právní dopady – příručka učitele. Praha: UK, 2012. ISBN 978-80- 87258-59-0.
  • HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. Brno: MU, 2001. ISBN 80-210-1809-7
  • DANDOVÁ, Eva, Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. Praha: ASPI, a.s., 2008. ISBN 978-80-7357-373-7
  • MIOVSKÝ, Michal, SKÁCELOVÁ, Lenka, ZAPLETALOVÁ, Jana, NOVÁK, P. Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-47-7
Výukové metody
Výklad, teoretická příprava, přednášky doplněné praktickými ilustrativními příklady, diskuse, interaktivní metody práce se skupinou.
Metody hodnocení
Kolokviální rozprava.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZkM23