BIp038 Systém a evoluce řas a hub pro učitele

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 17:00–17:50 laboratoř 81
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp038/01: St 16:00–16:50 laboratoř 81, B. Brabcová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení přednášek z tohoto předmětu bude mít student rozšířené znalosti o dalších zástupcích sinic, řas, hub a houbových organismů a lišejníků (oproti kurzu Bi2BP_BHNP). Získané znalosti upotřebí při výuce na základní škole.
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou biologickou terminologii a je schopen vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ; - student vybírá a ve výuce využívá modelové organismy pro dokladování vybraných pojmů a jevů; - student pracuje s biologickým materiálem a zpracovává jej do podoby didaktických prostředků pro potřeby výuky na ZŠ.
Osnova
 • Osnova přednášky: 1. Cyanobacteria: Charakteristika, význam se zaměřením na toxicitu vodního květu, zástupci. Euglenophyta: Charakteristika, výskyt, systém, zástupci. Dinophyta: Charakteristika, výskyt v přírodě, systém a zástupci, rudý příliv a toxicita obrněnek. 2. Cryptophyta: Charakteristika, systém. Heterokontophyta: Charakteristika, systém, stavba buněk zástupců jednotlivých tříd, jejich ekologie a význam. Důraz je kladen na rozsivky, chaluhy. 3. Rhodophyta: Charakteristika, ekologie, výskyt v přírodě, význam pro člověka, systém a zástupci. 4. Chlorophyta: Základní charakteristika, systém a zástupci, jejich ekologie a význam. Charophyta: Charakteristika, stélka, výskyt, systém a zástupci. 5. Myxomycota: Charakteristika, životní cyklus a výživa, výskyt, zástupci. Plasmodiophoromycota: Výživa, výskyt, ekologie, zástupci, význam pro člověka. Oomycota: chrakteritika, výskyt, význam. 6. Zygomycota: Stélka, rozmnožování, systém a zástupci. Ascomycota: Charakteristika, stélka, výskyt a význam, systém, zástupci a, jejich ekologie a význam. 7. Basidiomycota: Charakteristika, stélka, výskyt a význam, systém, zástupci a jejich ekologie a význam 8. Lichenes: Charakteristika, výskyt, význam. 9. -12. Prezentace didakticky zpracovaných témat studentů, diskuse. Osnova cvičení: 1. Cyanobacteria: pozorování hlavních zástupců, zejména zástupců tvořících vodní květ, negativní význam vodního květu pro člověka, příčiny jeho vzniku. 2. Euglenophyta: hlavní zástupci pozorování, výskyt, neuston. Dinophyta: pozorování hlavních zástupců 3. Heterokontophyta: pozorování rozsivek, nativní a trvalý preparát, schránka rozsivek, křemelina. 4. Heterokontophyta: pozorování chaluh, zisk chaluh do výuky, význam pro člověka. 5. Rhodophyta: Pozorování sladkovodních a mořských zástupců, význam pro člověka. 6. Chlorophyta: Pozorování hlavních zástupců. 7. Chlorophyta a Charophyta: Pozorování hlavních zástupců. 8. Myxomycota: Pozorování aethalií některých zástupců, výskyt a zisk v přírodě. 9. Zygomycota: Kultivace r. Mucor. Pozorování zástupců. 10. Ascomycota: Pozorování hlavních zástupců, význam pro člověka. 11. Basidiomycota: Pozorování hlavních zástupců, konzervace a uchování, výuková sbírka. 12. Lichenes: Pozorování zástupců, typy stélek, sběr a uchování lišejníků, výuková sbírka.
Literatura
 • Hagara L.; Antonín L. at Baier J.(2005): Houby. 7. vyd., Aventinum Praha.
 • Nolčová, L., Vágnerová, P. 2016. Zajímavá a motivující výuka řas a sinic na základních a středních školách. Arnica 5, 1–2, 32–38. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • Komárková J. (2014): Nebezpečné vodní květy. http://vesmir.cz/2014/07/16/nebezpecne-vodni-kvety/
 • Znachor P. (2008): Rozsivky – podivuhodné řasy v krabičce. Živa: 1: 10-11, Academia, Praha. http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/rozsivky-podivuhodne-rasy-v-krabicce.pdf
 • Hindák F. et al. (1978): Sladkovodné riasy. - SPN Bratislava
 • Juráň et Kašrovský (2016): Nový pohled na systém řas a jak ho učit. Živa 6: 299-301, Academia, Praha
 • KAUFNEROVÁ, V., VÁGNEROVÁ, P. 2013. Sinice a řasy v učebnicích pro základní a střední školy. Arnica, 1–2, 9–18. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • BELLINGER, Edward G. a D. C. SIGEE. Freshwater algae : identification, enumeration and use as bioindicators. Second edition. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015. viii, 275. ISBN 9781118917169. info
 • The freshwater algal flora of the British Isles : an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Edited by Alan Donaldson - Peter V. York - Chris F. Carter - Alan J. Brook - Bri. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xvii, 878. ISBN 9780521193757. info
 • KALINA, Tomáš a Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 9788024610368. info
 • SVRČEK, Mirko. Klíč k určování bezcévných rostlin : sinice, řasy, hlenky, houby, lišejníky a mechorosty. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 579 s. info
 • HINDÁK, František. Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. 1. slov. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975. 396 s. info
Výukové metody
Forma vyučování: Přednášky.
Metody vyučování: Frontální výuka. Forma výuky: laboratorní cvičení
Výukové metody: pozorování, práce s klíči a určovací literaturou
Metody hodnocení
Přednášky: Metoda hodnocení: písemný test (min. 60% musí být dobře, aby test úspěšně splněn) Cvičení: Metody hodnocení: zápočet
Požadavky k ukončení předmětu:
- řádná docházka do vyučovámí (max. jedna neúčast)
- řádně vedené protokoly
připravenost na výuku sinic, řas a hub na ZŠ
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.