DGC002 Odborná aktivita v oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby
(1) studenti průběžně plnili dílčí odborné aktivity související se studiem (studijní, publikační i výukové aktivity, případně psaní grantových žádostí a domácí i zahraniční studijní i výzkumné pobyty) a
(2) aby se prostřednictvím účasti na přednáškách, workshopech a dalších odborných setkáních organizovaných školicím pracovištěm enkulturovali do geografické a širší sociálněvední odborné komunity.
Výstupy z učení
Postupně se enkulturuje do odborné komunity skrze budování znalostí, rozvíjení dovednosti a získávání zkušenosti potřebných k tvorbě a obhájení disertační práce.
Student má širší znalosti a všeobecný přehled týkající se geografie a příbuzných přírodních i sociálních věd, vč. související metodologie.
Osnova
  • Prostřednictvím opakovaného absolvování tohoto předmětu by měl student po konzultaci se školitelem postupně naplnit následující povinnosti:
  • 1. předepsané publikační aktivity (minimální požadavky: 4 publikace dedikované Masarykově univerzitě, přičemž minimálně 1 studie je uveřejněná v časopise evidovaném v databázi WoS nebo SCOPUS a 1 studie v recenzovaném časopise; zbývající texty mohou mít podobu odborných knih, kapitol v knize, článků v časopisech či příspěvků ve sborníku). Jednoznačně jsou preferovány výstupy indexované v databázi WOS a SCOPUS.
  • 2. naplnit povinnou praxi v podobě vedení výuky nebo jiné pedagogické práce na vysoké škole (dle dohody se školitelem a vedoucím pracoviště - výuka se supervizí, příprava výuky, testů, prezentací, sylabů, elektronických učebních opor, distančních textů, opravy testů apod.) o celkovém objemu do 150 hodin.
  • 3. aktivně se účastnit konferencí v ČR a zahraničí (požadovány jsou minimálně 4 prezentace na konferencích, z toho min. 2 na konferencích v ČR / SR a min. 2 na konferencích mimo ČR s jiným jednacím jazykem než češtinou).
  • 4. zapojovat se do řešení výzkumných projektů (např. projekty specifického výzkumu, GA ČR, TA ČR).
  • 5. prokázat pravidelnou účast na přednáškách, workshopech a dalších akcích organizovaných v rámci studovaného studijního programu, a to včetně související studijní přípravy (např. studium odborných knih a článků z časopisů, aktivní prezentace apod.). Typicky se jedná o tzv. geografické středy a také další workshopy mimo tento formát (např. přednášky zahraničních hostů, celofakultní konference studentů doktorského studia).
Literatura
  • Publikace dle zadané práce
Výukové metody
individuální konzultace, prezentace, aktivní zapojení do workshopů a přednášek, samostatné studium literatury
Metody hodnocení
Kolokvium, na začátku i v průběhu semestru by měly být požadavky a jejich naplňování průběžně konzultovány a zpřesňovány se školitelem.
Informace učitele
Podrobnosti ke splnění předmětu určuje školitel. Předpokládá se však samostatná práce a proaktivita studenta.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.