FJ1035 Morfologie francouzštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 15:00–15:50 učebna 57
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1035/01: Čt 8:00–8:50 učebna 53, D. Veškrnová
Předpoklady
FJ1060 Morfologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška a seminář Morfologie 2 navazuje na Morfologii 1 a představuje další část francouzské gramatiky jako systém. Je věnován další části francouzských slovních druhů se všemi jejich specifiky. V přednášce jsou pojednány teoreticky, seminář umožňuje praktické procvičování a reflexi nad konkrétními příklady. Cílem předmětu je zprostředkování teoretických poznatků z oblasti stavby slov a klasifikace slovních druhů. Důraz je kladen především na shody a rozdíly mezi českým a francouzským jazykem.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen: aplikovat v praxi důležité teoretické poznatky z oblasti stavby slov; klasifikovat slovní druhy; analyzovat text a určit v něm jednotlivé slovní druhy; opravit chyby ve větách; rozpoznat shody a rozdíly mezi českým a francouzským jazykem.
Osnova
 • 1. Zájmena samostatná a nesamostatná (osobní, ukazovací, přivlastovací, tázací, vztažná, neurčitá). 2. Zájmenná příslovce "en, y", funkce adverbiální, pronominální. 3. Příslovce. 4. Předložky. 5. Spojky v souvětí souřadném a podřadném. 6. Citoslovce. 7. Sloveso. Slovesné tvary. Přehled časování. Časy a způsoby.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd. Plzeň : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
  doporučená literatura
 • TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. 1. vyd. Praha : Leda, 2002. 312 s. ISBN 80-7335-004-1.
 • BONNARD, H. Code du français courant. 1. vyd. Paris : Magnard, 1989. 336 s. ISBN 2-210444705.
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
 • CAPUT, J. et J.-P. Dictionnaire des verbes français. Paris : Larousse. 1969. 589 s.
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON DUFOUR, M., a kol. Grammaire du français Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. Paris : Hachette, 1991. 336 s. ISBN 2-01-015601-3.
 • BAYLON, C., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. 2. vyd. Paris : Nathan, 1991. 287 s. ISBN 2-09-190838-X.
Výukové metody
Přednáška, seminář, konzultace (pro 1. stupeň ZŠ – kombinované studium).
Metody hodnocení
Písemný test na probranou látku (min. úspěšnost 70 %), ústní zkouška. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - souborná zkouška s FJ1016 (Jazyková cvičení 2)
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - na konci semestru skládají soubornou zkoušku z morfologie a jazykových cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - souborná zkouška s FJ1016
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/FJ1035