FJHC_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ_BPp Bakalářská práce - Projekt
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře francouzského jazyka. Typicky v pátém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Bc. Student prokáže schopnost pracovat pod dohledem vedoucího práce na zvoleném tématu své závěrečné práce. Dokáže definovat základní problematiku tématu a zasadit ji do kontextu příslušného vědního oboru. Následně prokáže schopnost samostatně rozvíjet hypotézy možného směřování svého práce, provádět analýzu zkoumané problematiky a správně definovat závěry, ke kterým během své práce dospěl.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že:
  • student pracuje na BP dle časového harmonogramu, který si stanovil
  • student má zpracovanou alespoň část předběžné verze BP.
Literatura
    doporučená literatura
  • Jana Borůvková: Jak napsat bakalářskou práci. (2010)
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání práce (nebo jejích částí).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021.