Ze0159 Terénní praxe - Česká republika

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/3.3. 5 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikace znalostí a předmětů Fyzická geografie ČR a Socioekonomická geografie ČR na příkladech v terénu. Studenti rovněž získají praktické dovednosti pro přípravu a realizaci školního výletu pro žáky základní školy.
Výstupy z učení
Po průběhu výuky bude student schopen:
- Aplikovat obecné pojmy ze fyzické a socioekonomické geografie na příkladech v modelovém regionu v terénu.
- Vysvětlit vazby mezi přírodními a antropogenními systémy na modelovém příkladu v terénu – vysvětlit lokalizační faktory rozmístění obyvatelstva a ekonomických aktivit v kontextu historických i současných událostí.
- Využít relevantní data a mapové podklady pro geografickou analýzu v modelovém regionu.
- Interpretovat fyzicko- a socioekonomické jevy v krajině a využit je pro vlastní přípravu výuky na ZŠ.
- Orientovat se v terénu, ovládnout zásady bezpečného pohybu v terénu.
- Aplikovat základní kvalitativní metody geografického výzkumu (pozorování, náčrt, hodnocení krajiny).
- Navrhnout vlastní školní výlet.
Osnova
  • 1. Přípravná fáze tuzemské exkurze – organizační (doprava, ubytování, bezpečnost apod.) a odborné hledisko (plánování trasy, příprava mapových podkladů apod.).
  • 2. Realizační fáze – vedení určeného dne exkurze, zpracování zadaných úkolů, dokumetace trasy.
  • 3. Závěrečná fáze – zpracování terénní deníku, hodnocení a zpětná vazba.
Literatura
  • Školní atlas České republiky. 1. vyd. Praha: Kartografie, 2000. 32 s. ISBN 80-7011-657-9. info
  • KLÍMOVÁ, Eva. Školní atlas českých dějin : atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Kartografie, 2006. 64 s. ISBN 8070118814. info
Výukové metody
Konzultace, samostatná práce, terénní výuka.
Metody hodnocení
Absolvování terénní praxe, vedení zadaného dne, následné zpracování terénního deníku a jeho prezentace.
Informace učitele
Literatura: podle cílových regionů exkurze v ČR
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.