Ze0160 Konzultace k diplomové práci 1

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům informace ke zpracování diplomové práce. Jedná se o teoreticko-metodologické přístupy, zejména způsob zpracování rešerše, nastavení cílů a odpovídajících metod práce, vybraných kvalitativních a kvantitativních metod apod. V neposlední řadě jsou představeny technické náležitosti práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- Získat relevantní podklady pro zpracování odborného textu.
- Používat adekvátní postupy a metody při psaní a prezentaci odborného textu.
Osnova
 • 1. Výběr tématu práce, stanovení zájmového území.
 • 2. Teoretická východiska – získání a zpracování podkladových informací pro zpracování odborného textu.
 • 3. Metody a přístupy sběru a analýzy a vyhodnocení dat.
Literatura
  povinná literatura
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • Qualitative research methods in human geography. Edited by Iain Hay. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. xxxi, 432. ISBN 9780195430158. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
individuální práce a konzultace
Metody hodnocení
Prezentace projektu diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/Ze0160