DE3B03 Hospodářské a sociální dějiny středověku v českých zemích

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o problematice evropského středověku. Smyslem je předat studentovi základní informace o složité ekonomické situaci v rámci zemí Koruny české, návaznost na evropský středověký obchod. Mimo ekonomickou situaci bude student seznámen se sociálním postavením poddaných, měšťanů, církve, šlechty a panovnického dvora. Díky tomu bude mít jasnější obraz o celkové situaci v oblasti sociální skladby středověké společnosti.
Výstupy z učení
Student se orientuje v problematice evropského středověku.
Osnova
  • Raný středověk. Vrcholný středověk. Pozdní středověk.
Literatura
  • Dějiny středověku. 1. Edited by Alice Teichová. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 257 s.
  • MEZNÍK, Jaroslav. Lucemburská Morava, 1310-1423. Praha: Lidové noviny, 1999. 562 s. ISBN 8071063630.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/DE3B03