SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Zuzana Dvořáková (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student/ka v průběhu celého semestru (celkem i s přípravou 60 hodin) provádí pedagogickou praxi, která spočívá v individuálním doučování především žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, vč. žáků se sociálním znevýhodněním (děti s odlišným mateřským jazykem; romské děti). Student/ka doučuje buď přímo v rodině žáka, na půdě školy, případně v jiné instituci (např. nezisková organizace; univerzita; knihovna). Cílem je aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi a přihlédnout k sociálním aspektům výchovně vzdělávacího procesu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1) plánovat a relizovat individuální doučovací plán
2) popsat vzdělávací obtíže žáků ze sociálně znevýhodněných rodin
3) zaměřit výklad odborného učiva individuálním způsobem
Osnova
 • • Organizace spolupráce (výběr žáka, domluvení podmínek spolupráce). • Plán doučování. • Studenti budou mít v rámci předmětu možnost navštívit odborné lekce, především z oblasti sociální a speciální pedagogiky, zaměřené na řešení konkrétních situací, s nimiž se v průběhu praxe setkávají (např. práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace s rodiči žáka apod.). • Doučování – 26 hodin přímé práce s žákem, 34 hodin příprava na doučování (pracovní listy, pomůcky), vedení průběžných záznamů o pokroku žáka, o vzdělávacích potřebách - administrativa • Vložení vyplněné dokumentace k doučování v příslušné odevzdávárně v IS.
Literatura
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. In E-learningový kurz pro doučující studenty MU. 2016. info
 • Roma education in Europe : practices, policies and politics. Edited by Maja Miskovic. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, xiii, 206. ISBN 9780415535984. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity. Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, s. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
 • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ a Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, 44 s. ISBN 978-8086-85-3. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010, s. 56 - 91, 35 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
 • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí. In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007, 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Svět výchovy a vzděláví v reflexi současného pedagogického výzkumu - sborník abstrakt. 1. vyd. 2007, s. 96. ISBN 978-80-7040-987-9. info
Výukové metody
Trénink dovedností, teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná spolupráce s doučovaným žákem, odevzdání dokumentace k praxi (smlouva; záznamový arch; reflexe praxe).
Informace učitele
V rámci bakalářské praxe studující absolvují dohromady 3 praxe. Ve 3. a 4. semestru si studující vybírají, zda budou oba semestry absolvovat praxi doučování nebo praxi asistenta pedagoga. Případně je možná kombinace obou praxí. V 5. semestru je čeká asistentská praxe ve školách. Součástí kurzu budou přednášky na aktuální témata z oblasti vzdělávání či supervize. Pozvánky na akce budou zaslány e-mailem všem studentům zapsaným do kurzu. Kontakt na koordinátorku praxí: doucovani@ped.muni.cz. Veškeré dokumenty týkající se praxe jsou k dispozici na webových stránkách katedry sociální pedagogiky: https://ksop.ped.muni.cz/doucovani nebo katedry praxe dostupné zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe nebo v interaktivních osnovách. Od podzimu 2023 máme pro praxe nové kódy, před zápisem je tedy vždy nutná kontrola!
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6086