SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (přednášející)
PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Janda (přednášející)
Mgr. Kateřina Pěčková (pomocník)
Mgr. Lucie Pištěková (pomocník)
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Zemská, DiS., Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ludmila Bauerová
Rozvrh
Po 8:50–9:35 učebna 50, Po 9:45–10:30 učebna 1, Po 10:40–11:25 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se mají naučit chápat historicko-společenskou podmíněnost výchovy a vzdělávání, znát nejvýznamnější představitele světové a české pedagogiky, jejich díla a pedagogické názory, umět srovnat jednotlivé pedagogické názory a výchovně vzdělávací koncepce v určitých historických epochách i v současnosti a umět postihnout jejich přínos pro současnou dobu i budoucí vývoj. Předmět je základní pedagogickou disciplínou, která slouží k uvedení studentů do stěžejních pedagogických pojmů a jejich vztahů. Zabývá se základy výchovy, pedagogickou terminologií, systematizuje a interpretuje základní pedagogické jevy a zákonitosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět základním pojmům studované disciplíny - vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu - použít informace oboru k rozšíření vlastního náhledu na studovanou problematiku - vytvořit si databázi základních pojmů a jejich vzájemných vazeb - předkládat odůvodněná stanoviska na základě nově získaných poznatků
Osnova
  • Předmět dějin pedagogiky. Počátky pedagogického myšlení ve starých kulturách Řecka a Říma. Výchova a škola ve středověku. Renesanční pedagogika (More, Rabelais, da Feltre, Montaigne). Pedagogický odkaz J. A. Komenského (život, dílo a pedagogický systém). Vývoj pedagogického myšlení v 17. – 19. století (Locke, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Diesterweg, Ušinskij, Tolstoj, Spencer, Dewey aj.). Vývoj českého školství a pedagogiky (Ryba, Amerling, Filcík, Svoboda, Lindner, Masaryk, Kádner, Chlup, Příhoda aj.). Pedagogický reformismus ve světě. Demokratické tradice české školy. Hlavní směry pedagogiky 20. století – experimentální, existencialistická, neotomistická, antiautoritativní, sovětská, postmodernistická pedagogika. Zahraniční pedagogické systémy a české pokrokové tradice jako inspirace pro moderní českou školu. Předmět pedagogiky. Východiska výchovy. Základní pedagogické kategorie a pojmy. Činitelé výchovy. Výchovné cíle. Pedagogické principy. Základy pedagogického výzkumu. Česká výchovně vzdělávací soustava a její vývoj. Vzdělávání a školství ve světě. Alternativnost a pluralismus v pedagogice.
Literatura
  • BLATNÝ, Ladislav a Vladimír JŮVA. Kapitoly z dějin pedagogiky [Blatný, 1996]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 75 s. ISBN 80-210-1295-1. info
Výukové metody
- teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Ukončeno kolokviem. - student si u kolokvia vylosuje tři otázky, k úspěšnému ukončení předmětu je nutné správně zodpovědět dvě otázky ze tří
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wedu
Sylabus předmětu najdete na stránce www.ped.muni.cz/wedu - studium - ke stažení - ostatní. Obsahuje také celkový seznam literatury a dále seznamy pro jednotlivá témata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.