SPLBP_SPDS Specializace: Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická

Pedagogická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPLBP_SPDS/01: Po 9:45–11:25 centrum, L. Doležalová
Předpoklady
Předmět je vyučován v rámci studijního programu - speciální pedagogika - komunikační techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní poznatky o diagnostice sluchových poruch a metodách surdopedické diagnostiky, informace o objektivních a subjektivních zkouškách sluchu, komplexním vyšetření, o možnostech spolupráce speciálního pedagoga s dalšími odborníky - foniatrem, lékařem ORL, psychologem, psychiatrem a neurologem.
Osnova
  • Systém poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb, komplexní diagnostické vyšetření sluchových vad a mezioborové vztahy, korekce sluchových vad a užití sluchové protetiky.
Literatura
  • HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 243-281. ISBN 80-210-3977-9. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Zpracování případové studie dítěte se sluchovým postižením. Zpracování souhrnné zprávy v rozsahu 2-3 stran formátu A4 o možnostech včasné diagnostiky sluchového postižení a následné péče o děti s diagnostikovanou vadou sluchu v ČR. Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek).
Informace učitele
Doporučená literatura: HERDOVÁ, S. Vyšetřování sluchu u dětí. Pediatrie pro praxi, 2004/4. Dostupné na World Wide Web: HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. HORÁKOVÁ, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatřilová, D.(ed.) Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Brno: MU, 2006, s. 243-281. KLENKOVÁ, J., KOLBÁBKOVÁ, H. Diagnostika předškoláka. Brno: MC 2005. LECHTA, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: 1990. ISBN 80-08-00447-9. LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5. MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha: 1994. NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha: 1997. Přinosilová, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU, 1997, 2000. SEIFERTOVÁ, J. Spolupráce praktických dětských lékařů a specialistů v oboru chorob ušních, nosních a krčních. Pediatrie pro praxi, 2001/2. Dostupné na World Wide Web: SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003. VAŠEK, Š. Špeciálněpedagogická diagnostika a prognostika. Bratislava: 1984.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.