SPLBP_ZSS2 Intervence u osob se zrakovým postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPLBP_ZSS2/01: Út 9:20–10:05 učebna 53, M. Vrubel
Předpoklady
Předmět je vyučován v rámci studijního programu - speciální pedagogika - komunikační techniky, ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADŮ OFTALMOPEDIE.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je zprostředkovat informace z oboru pedagogiky osob s postižením zraku se zřetelem na poradenství u dětí, žáků a dospělých osob se zrakovým postižením. Na konci kurzu by měli studenti znát a užívat informace: předmět oftalmopedie, funkční projevy zrakových vad, oftalmopedická diagnostika, dítě, žák, osoba slabozraká, nevidomá, s těžce slabým zrakem, edukace a poradenství pro děti, žáky a dospělé se zrakovým postižením, pomůcky pro osoby se zrakovým postižením, intervence k rozvoji specifických dovedností osob se zrakovým postižením, krizová intervence, práce s rodinou dítěte, náročná životní situace, kvalita života osob s postižením zraku.
Osnova
 • 1.Teoretická východiska pedagogiky osob se zrakovým postižením 2. Školské a sociální poradenství pro děti, žáky a dospělé osoby se zrakovým postižením. 3. Funkční projevy zrakových vad a jejich dopad do vzdělávání a na běžný život. 4. Zpřístupnění informací osobám se zrakovým postižením, pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. 5. Komunikace s osobou se zrakovým postižením a techniky provázení. 6. Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením. 7. Speciálně pedagogická centra pro zrakově postižené 8. Organizace zabývající se sociálním poradenstvím a sociální rehabilitací pro osoby se zrakovým postižením /Tyfloservis, TyfloCentrum, Domovy pro osoby se zrakovým postižením/ 9. Intervence pro osoby se zrakovým postižením dle věku i oblasti. 10. Zrakové postižení jako náročná životní situace pro člověka i rodinu. 11. Aspekty poradenství - krizová intervence, práce s klientem, osobnost poradce, poradenské techniky.
Literatura
  doporučená literatura
 • PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: muni press, 2013. ISBN 978-80-210-6306-8.
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
  neurčeno
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 6., V Portálu 5. vyd. Praha: Portál, 2011. 147 s. ISBN 9788073679224. info
 • MICHALÍK, Jan. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 511 s. ISBN 9788073678593. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno: Paido, 2007. 125 s. ISBN 9788073151591. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
 • Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Edited by Dagmar Opatřilová. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 292 stran. ISBN 8021039779. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 807178429X. info
 • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, konzultace, prezentace studentů, videomateriál, skupinová práce, samostatná práce.
Metody hodnocení
Tvorba projektu a jeho prezentace, diskuse a prezentace nad vybraným literárním zdrojem.
Informace učitele
Vybrané literární a internetové zdroje: ČÁLEK, O. a kol. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených . Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991 ISBN 80-210-1854-2 JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus. 2002. ISBN 80-7041-041-8 JESENSKÝ, J. Integrace - znamení doby. Praha: Univerzita Karlova. 1998. ISBN 80-7184-691-0 KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80-85801-65 KRUG, F. K. Didaktik für den Unterricht mit sehbehinderten Schülern. München: Ernst Reinhardt Verlag. 2001. ISBN 3-497-01581-4 KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2 NOVÁKOVÁ, Zita. Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 159-180, 22 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-6044-9. NOVÁKOVÁ, Zita. Oftalmopedie. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 253-272, 19 s. neuveden. ISBN 978-80-7315-198-0. NOVÁKOVÁ, Zita. Funkční vyšetření zraku a metody rozvoje zrakového vnímání v rané intervenci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-154, 16 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5880-4. LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál. 2002.ISBN 80-7178-572-5 MASON, H.; McCALL, S. Visual Impairment. London. David Fulton Publishers. 1999. ISBN 1-85346-412-0. MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4 MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci VUP, 2001. ISBN 80-244-0231-9 MYSCHKER, N.; ORTMANN, M. Integrative Schulpädagogik. Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer, 1999, 285s. NEMÉTH, A. Slabozrakosť ako pedagogický problém. Bratislava. Sapientia.1999 ISBN. 80-967180-5-3 POŽÁR L. Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Trnava, 2000. ISBN 80-88774-74-8. POŽÁR , L. a kol. Školská integrácia detí a mládeže s poruchami zraku. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996, 223s. ISBN 80 223 1101 4. RATH, W. Pädagogik der Blinden und Sehbehinderten. Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 1985 ŘEHÁK S. a kol. Oční lékařství. Učebnice pro lékařské fakulty. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., 1989. ISBN 08-033-89 SOURALOVÁ, E., LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých dětí I, II, Scientia, Praha 2000 VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1985. ISBN 80-7184-053-X VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTĚCH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-7184-929-4 VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9 WALTHES, R. Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. München: Ernst Reinhardt Verlag. 2003. ISBN 3-497-01651-9 Internetové zdroje: Inovace činností speciálně pedagogických center. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením) [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/ Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/ Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením [online] Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/ Tyflopedie. Tyflopedické distanční texty [online]. c2009 Dostupný z www tdt.upol.cz/publikace.html Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené [online]. c2012 Dostupný z http://centrumpronevidome.cz/doc/kompenzacni-pomucky.pdf http://poslepu.blogspot.cz/ www.sons.cz www.braillnet.cz www.lorm.cz www.iazt.cz www.icevi.org www.ranapece.cz www.spektra.eu www.teiresias.muni.cz www.svarovsky.cz www.okamzik.cz www.ktn.cz www.european-agency.org
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015.