VV8MP_S4e2 Edukace jedinců s mentálním postižením 2

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VV8MP_S4e2/01: St 12:05–15:35 kancelář vyučujícího, S. Chaloupková
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu: VV8MP_S4e1 Edukace jedinců s mentálním postižením 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá teoretické znalosti z oblasti osobnosti a edukace osob se středně těžkým mentálním postižením.
Osnova
 • PSYCHOPEDIE Edukace žáků se středně těžkým mentálním postižením 1. Teorie edukace osob s mentálním postižením, terminologická východiska. 2. Osobnost žáka se středně těžkým mentálním postižením. 3. Poradenské služby pro žáky vzdělávající se na základní škole speciální. 4. Základní škola speciální, přípravný stupeň základní školy speciální. Vymezení v systému vzdělávání. 5. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 6. Žák základní školy speciální (žák se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením, s hlubokým mentálním postižením, s postižením více vadami, s poruchami autistického spektra, s Downovým syndromem). 7. Speciálněpedagogická diagnostika psychopedická se zaměřením na žáka se středně těžkým mentálním postižením. 8. Didaktické zásady používané při výuce na základní škole speciální. Didaktické metody používané při výuce na základní škole speciální včetně specifických metod práce (bazální stimulace, snoezelen, terapie). 9. Vyučovací formy používané na základní škole speciální, specifika výuky, struktura přípravy učitele na vyučovací blok. 10. Specifické didaktické pomůcky používané na základní škole speciální. 11. Kariérové poradenství u žáků se středně těžkým mentálním postižením, specifika pracovního uplatnění. 12. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s těžším mentálním postižením, školský zákon, vyhlášky.
Literatura
  povinná literatura
 • VALENTA, Milan. Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012. 349 s. ISBN 978-80-247-3829-1. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
  doporučená literatura
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1. info
  neurčeno
 • JANOVCOVÁ, Zora. Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 52 s. ISBN 9788021051867. info
 • LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Edited by Eva Škodová, Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 191 s. ISBN 8071785725. info
Výukové metody
Seminář. Účast vyžadována. Studium odborné literatury. Prezentace tématu. Veškeré informace budou doplněny a upraveny učitelem na začátku výuky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, úspěšnost 75 % správných odpovědí.
Navazující předměty
Informace učitele
BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum. Brno: MSD, 223 s. 2009. ISBN 978-80-210-5103-4 BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 420 s. 2005. ISBN 80-86633-37-3. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Education of Pupils with Special Educational Needs II. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5. BARTOŇOVÁ, M., Přípravná třída základní školy školní rok 2007-2008. Výsledky výzkumného šetření In VÍTKOVÁ, M. VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborním s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-188-1. BAZALOVÁ B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno : MU 2006. KARÁSKOVÁ, V. Tělesná výchova na ZvŠ. Praha : Septima, 1995. KREJČÍŘOVÁ, O, a kol. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha : Rytmus, 2005. ISBN 80-903598-1-7. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., rozšířené a přepracované vydání. Brno : Paido, 2010. ISBN 80-7315-120-0. PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha : IPPP ČR, 2004. ISBN 80-86856-01-1. PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3. PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4. PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997, 2000. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1. ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178214-9. VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta, 2006. ISBN 978-80-7320-099-2. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9. ALLEN, K. E., MAROTZ, L. R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-201-7. PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. 3. Přepracované a rozšířené vydání. ISBN-978-80-7315-198-0.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.