FC5001 Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (přednášející)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5001/prez: Út 18:30–20:10 učebna 50, I. Kupčíková, T. Miléř, D. Vičar, Pro prezenční formu studia - výuka pondělí až čtvrtek
FC5001/komb: So 30. 9. 18:30–20:10 učebna 1, So 21. 10. 18:30–20:10 učebna 35, So 2. 12. 14:50–16:30 učebna 30, So 16. 12. 16:40–18:20 učebna 30, I. Kupčíková, T. Miléř, D. Vičar, Pro kombinovanou formu studia - výuka sobota
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o Bezpečnosti práce a ochraně člověka za mimořádných událostí na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na vztah probírané látky k pedagogické praxi, občanské připravenosti. Z těchto důvodů jsou do seminářů zařazeny praktické příklady s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní témata související s Bezpečností práce a ochranou člověka za mimořádných událostí a s civilní obranou.
- Student dokáže na základě nabytých znalostí realizovat konkrétní opatření ke zmírnění negativních dopadů mimořádných událostí a sám sebe i jiné osoby před těmito nepříznivými dopady ochránit.
Osnova
 • 1. Mimořádné události – klasifikace mimořádných událostí; možná ohrožení; jak lze předcházet vzniku mimořádných událostí, jak být připraven a jak reagovat v případě kdy mimořádná událost nastane a co učinit po jejím skončení; nejfrekventovanější mimořádné události v ČR; terorismus
 • 2. IZS – základní a ostatní složky IZS a jejich koordinace; zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací Krizové stavy, Krizové štáby Principy a základy bezpečnostního systému a krizového řízení ČR
 • 3. Požární prevence – hasicí přístroje, jejich druhy a zásady správného použití; principy předcházení požárům; sebeuhašení a hašení hořící osoby
 • 4. Ochrana obyvatelstva (Varování – druhy signálů, jak se zachovat v případě signalizace „Všeobecná výstraha“, Ukrytí – definice; rozdíl pojetí ukrytí; stálé a improvizované úkryty, Individuální ochrana – prostředky individuální a improvizované ochrany)
 • 5. Chování v případě mimořádné události (Tísňová volání, Všeobecná výstraha, Evakuace)
 • 6. Legislativa - zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • 7. První pomoc – klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel, nemoci, úrazy a jejich prevence, akutní stavy
 • 8. Živelní pohromy – povodeň, vlny veder, extrémní chlad, blesk
 • 9. Živelní pohromy – vítr, tornádo, sesuvy půdy, zemětřesení
 • 10. Civilní obrana - Úkoly ozbrojených sil při řešení krizových situací nevojenského charakteru a při řešení krizových situací vojenského charakteru, Příprava občanů k obraně státu a její význam pro společnost
 • 11. Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží (v místnostech a zařízeních, v tělocvičně a na hřišti, při akcích ve městech, na akcích v terénu, přesuny, hry a program, požární ochrana, při koupání, při bouřce, ochrana před elektrickým proudem, při práci s nářadím, na táborech)
 • 12. Právní odpovědnost za škodu a za bezpečnost práce
Literatura
  povinná literatura
 • Martínek, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí : Příručka pro učitele základních a středních škol, MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2. opravené a rozšířené vyd. Praha 2003. 118 s. ISBN 80-86640-08-6.
 • SVOBODA, Ivo a Radim VIČAR. Právo bezpečnosti a ochrany člověka. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 s. ISBN 978-80-210-6004-3. info
  doporučená literatura
 • ŠIBOR, Jiří a Petr PTÁČEK. Ochrana zdraví při práci. In Workplace Health and Safety. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6485-0. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Havárie : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 8. ročník základních škol. 1. vydání. Praha: SPL - Práce, 2006. 21 stran. ISBN 8073610280. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Od vichřice k zemětřesení : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 9. ročník základních škol. Praha: SPL - Práce, 2006. 32 s. ISBN 8073610299. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Povodně : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 6. ročník základních škol. 1. vydání. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 stran. ISBN 8073610264. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Požáry : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 7. ročník základních škol. 1. vyd. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 s. ISBN 8073610272. info
 • KUTÝ, Jan. Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2004. 130 s. ISBN 808682506X. info
 • HORSKÁ, Viola, Dušan SLÁVIK a Eva MARÁDOVÁ. Ochrana člověka za mimořádných událostí : sebeochrana a vzájemná pomoc : text pro občanskou a rodinnou výchovu. První vydání. Praha: Fortuna, 2002. 39 stran. ISBN 8071688290. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.