FJ1010 Fonetika 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (přednášející), PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 12:05–13:45 učebna 60
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1010/01: Út 13:55–14:40 učebna 53, Z. Schejbalová
FJ1010/02: Čt 11:10–11:55 učebna 53, Z. Schejbalová
FJ1010/03: Čt 12:05–12:50 učebna 58, Z. Schejbalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je: získat základní vědomosti o problematice fonetiky obecné a fonetiky francouzštiny; pochopit způsoby a místa artikulace jednotlivých hlásek francouzského zvukového systému, zejména těch, které jsou pro českého uživatele problematické; osvojit si systém mezinárodní fonetické transkripce API (k tomuto kurzu mají studenti k dispozici také e-learningový výukový materiál); aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi. V semináři studenti budou procvičovat jednotlivé hlásky francouzského fonetického systému, správný pravopis - diktáty, řečové dovednosti a správnou výslovnost – nácvik básní zpaměti, nahrávání výslovnosti studentů a následný rozbor, poslech nahrávek od rodilých mluvčích francouzského jazyka, nácvik mezinárodní fonetické transkripce. Studenti mohou pracovat samostatně, protože má tento kurz zpracovanou e-learningovou oporu.
Osnova
  • Sylabus přednášky 1. Úvod do francouzského fonologického systému. 2. Dýchací soustava, mluvidla. 3. Přehled francouzských samohlásek ústních. 4. Přehled francouzských samohlásek nosových. 5. Přehled francouzských polosamohlásek. 6. Přehled francouzských souhlásek. 7. Koncept fonému a hlásky. 8. Stavba francouzské slabiky a rytmické skupiny. 9. Přízvuk a intonace – základní intonační vzorce. 10. Vázání a enchaînement. 11. Aspekty plynulé řeči – asimilace, elize. 12. Fonetické chyby českých studentů. Sylabus seminářů (jedna kapitola = 2 týdny) 1.Ústní samohlásky s jedním témbrem. 2.Ústní samohlásky se dvěma témbry. 3.Nosové samohlásky. 4.Polosamohlásky. 5.Souhlásky. 6.Diktáty – nácvik správného pravopisu, recitace básní – nácvik správné výslovnosti, nácvik fonetické transkripce API.
Literatura
  • Canal, G.,L., Schejbalová, Z. Dictées et textes à corriger. Brno: MU, 2017.
  • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. Les 500 exercices de phonétique. Paris: Hachette, 2013. 192 s. ISBN 9782011556981. info
  • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Les problèmes des apprenants tchèques en étudiant le français. 2009. info
  • LÉON, Pierre R., Monique LÉON, Françoise LÉON a Alain THOMAS. Phonétique du FLE : prononciation : de la lettre au son. Edited by Francis Carton. Paris: Armand Colin, 2009. 142 s. ISBN 9782200355647. info
  • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vyd. 3., rozš. Praha: Karolinum, 2008. 236 s. ISBN 9788024614717. info
  • FENCLOVÁ, Marie. Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 108 s. ISBN 8072901265. info
  • SCHEJBALOVA, Zdeňka. Francouzská a česká lingvistická terminologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 53 s. ISBN 80-210-2734-7. info
Výukové metody
Přednáška. Seminář, diskuse, prezentace, konzultace (pro kombinované studium 1. stupně ZŠ a MŠ).
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení přednášky: zápočtový test na probraná témata - 70%. Požadavky na ukončení semináře: aktivní účast 70% (neplatí pro 1. stupeň ZŠ a MŠ kombinované - zde se vyžaduje účast nejméně na polovině konzultací), průběžné testování ústního projevu, průběžné testování pravopisu, zápočtový diktát, recitace básně + fonetický přepis k zápočtu, slovní zásoba.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=610
Kyzlinková M., Hambalčíková L.: Conversation française, Tome II: Corps humain+maladies, Campagne+nature str.28-58, Conversation française, Tome I: Le temps str. 53-60 Vydavatel: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kotlářská 9 602 00 BRNO
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.