RJ1019 Úvod do studia ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 9:20–10:05 učebna 4; a Pá 29. 9. 11:10–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 27. 10. 11:10–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 1. 12. 11:10–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení vědomostí a zajištění širší teoretické báze v oblasti jazykovědy. Ze získaných vědomostí budou studenti vycházet při dalším studiu ruštiny. Hlavním úkolem předmětu je také seznámení studentů s terminologií a termíny, se základními požadavky kladenými na vědeckou práci, se způsobem jejího zpracování, s normami a pravidly pro formální úpravu textu.
Studenti:
- si osvojí odbornou rusko-českou terminologii,
- mají širokou teoretickou bázi v oblasti jazykovědy,
- umí aplikovat teoretické poznatky z oblasti jazykovědy na praktické příklady,
- znají normy a pravidla formální úpravy vědeckého textu.
Osnova
 • 1. Jazykověda. Předmět jazykovědy (lingvistiky), místo lingvistiky v systému věd, základní lingvistické disciplíny, mezioborové vztahy lingvistiky.
 • 2. Vznik a vývoj jazyka. Teorie vzniku a vývoje jazyka. Ontogeneze a fylogeneze jazyka.
 • 3. Klasifikace jazyků světa. Genealogická, typologická, geografická a sociolingvistická klasifikace, základní parametry pro rozlišení jazyků.
 • 4. Jazyk a lidská společnost. Jazyk jako sociální jev. Normy v lidské společnosti a jazykové normy. Jazykový úzus mluvený a psaný, kodifikace jazykové normy.
 • 5. Jazyk a komunikace. Ostenze, znak (definice a klasifikace znaku u Ch. Peirce, definice znaku u F. De Saussure). Sémiotika.
 • 6. Jazykový systém a jeho realizace. De Saussurovy pojmy langue, parole, langage. Strukturalistické pojetí systému. Jazyk jako systém systémů. Vztahy syntagmatické a paradigmatické.
 • 7. Fonetika a fonologie, jejich předmět. Základní fonologické pojmy, prozodické prostředky jazyka, transkripce a transliterace.
 • 8. Morfematika a morfologie. Gramatické kategorie. Kategorie jmenné, kategorie slovesné.
 • 9. Lexikologie. Lexikální systém jazyka. Disciplíny, které se zabývají slovní zásobou jazyka.
 • 10. Syntax. Základní syntaktické jednotky. Syntaktické vztahy, způsoby a prostředky jejich vyjadřování. Definice věty, typologie věty. Větná skladba.
 • 11. Textová rovina. Pojem koheze a koherence textu. Aktuální větné členění. Výpověď.
 • 12. Moderní směry v lingvistice.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
 • ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 200 s. ISBN 8021026693. info
 • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 243 s. ISBN 8085839245. info
  doporučená literatura
 • SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Edited by Tullio De Mauro, Translated by František Čermák. Vyd. 3., upr., V nakl. Acade. Praha: Academia, 2007. 487 s. ISBN 9788020015686. info
 • VEČERKA, Radoslav. Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 111 s. ISBN 8021039531. info
 • PEIRCE, Charles Sanders. Sémiotika. Edited by Bohumil Palek. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. viii, 335. ISBN 8071843563. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 8085885964. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí:
1. Písemný překlad odborné terminologie (z češtiny do ruštiny). Seznam odborných termínů je k dispozici ve studijních materiálech předmětu. Po úspěšném zvládnutí této části student může psát druhou část zkoušky (viz níže). V případě neúspěšné první části se student musí přihlásit na opravný termín zkoušky, který začne dle výše uvedených požadavků, tj. překladem odborné terminologie.
2. Ústní odpověď na otázku, kterou si student vybere ze seznamu. Seznam otázek obsahuje všechna témata probírána na přednáškách (RJ1019) a seminářích z úvodu do studia ruštiny 1 (RJ1058).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Vyučovacím jazykem předmětu je čeština.
Jazykem ústní části zkoušky je čeština.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.