SZ6039 Pedagogická psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Veronika Tlapáková (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 9:20–10:05 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6039/01: každé liché úterý 9:20–11:00 učebna 24, V. Tlapáková
SZ6039/02: každé liché úterý 11:10–12:50 učebna 24, V. Tlapáková
SZ6039/03: každé sudé úterý 14:50–16:30 učebna 37, V. Tlapáková
SZ6039/04: každé liché úterý 16:40–18:20 učebna 24, V. Tlapáková
SZ6039/05: každé sudé úterý 9:20–11:00 učebna 24, V. Tlapáková
SZ6039/06: každé sudé úterý 11:10–12:50 učebna 24, V. Tlapáková
SZ6039/07: každé liché úterý 14:50–16:30 učebna 37, V. Tlapáková
SZ6039/08: každé sudé úterý 16:40–18:20 učebna 24, V. Tlapáková
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6639 Educational Psychology )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět navazuje na kurzy v bakalářském studiu, s důrazem na rozvoj psychologické gramotnosti studujících (Úvod do pedagogiky a psychologie, Vývojová psychologie, Sociální psychologie a Pedagogicko-psychologická diagnostika I), prohlubuje a teoreticky ukotvuje poznatky a zkušenosti studujících osvojované v průběhu učitelské praxe a v oborových didaktikách. Předmět vychází z aktuálních poznatků psychologických a pedagogických výzkumů týkajících se formálních i informálních výukových situací a přispívá k reflektovanému profesnímu vývoji studentů učitelství. Struktura témat předmětu vychází z komparace české a zahraniční výukové tradice.
Po absolvování předmětu bude student umět:
- s porozuměním používat základní odbornou terminologii pedagogické a školní psychologie ;
- aplikovat základní odbornou terminologii a poznatky pedagogické a školní psychologie na popis, analýzu, interpretaci a zhodnocení vybraných výukových situací ;
- charakterizovat v psychologických pojmech edukační prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi ;
- na příkladu popsat a vysvětlit individuálně specifické procesy učení ;
- vlastními slovy shrnout na základě psychologické zprávy výsledky psychologického vyšetření a zásady práce učitele s popisovaným žákem (vč. kontextu platné legislativy – metodické pokyny) ;
- reflektovat typické výukové situace z pohledu vybraných teorií pedagogické psychologie ;
- vysvětlit možné způsoby zjišťování a ovlivňování žákovských pojetí učiva ;
- vyhledávat ke konkrétní kazuistice relevantní informace v odborné literatuře ;
- formulovat příklad zadání učební úlohy zohledňující různou míru kognitivní náročnosti a zohledňující individuální specifičnost žáka
Osnova
 • 1. Učitelská profese, její proměny a pregraduální studium učitelství. Radosti a strasti učitelství. Výzvy a změny v historické perspektivě. K čemu může být učiteli pedagogická psychologie užitečná.
 • Cílem přednášky a následného semináře je navázat na předchozí kurzy rozvíjející psychologickou gramotnost, postihnout rozdíl mezi osobní zkušeností žáka a studenta, mediálním obrazem edukace a vlastní vědní disciplínou a nabídnout individuálně specifickou perspektivu vnímání poznatků pedagogické psychologie s ohledem na profesní vývojové stádium.
 • 2. Proces učení. Proces učení (se) a učitel. Vybrané teorie učení.
 • Cílem přednášky je propojit předchozí praktickou zkušenost s individuálním doučováním, vlastní zkušenost studenta se současnými psychologickými přístupy k procesu učení a jejich aplikací ve vlastním učení (se) a výukovou praxí.
 • 3. Vztah učení, vývoje a výchovy. Somatický, kognitivní, sociální a morální vývoj. Rozdíl mezi přístupem k „typickému žáku“ a individuálním přístupem.
 • Cílem přednášky je propojit předchozí teoretickou přípravu i praktickou zkušenost s individuálním doučováním, vlastní zkušenost studenta se současnými psychologickými přístupy zohledňujícími individuální vývojové zvláštnosti.
 • 4. Osobnost a individuální specifičnost současných žáků. Styly myšlení a učení. Mnohočetná inteligence. Nadání a další individuální specifika z pohledu inkluzivní praxe. Talent. Genderové otázky ve výuce. Vrozené a naučené v současné perspektivě. Sociální reprodukce, kulturní stereotypy a očekávání. Práce s diversitou ve výuce.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je představit výběr z aktuálních témat postihujících rostoucí míru diverzity žákovské populace a příklady dobré výukové praxe.
 • 5. Učitel ve výuce. Reflektivní praxe. Sebemonitorování. Vyučovací styly učitele. Psychohygiena učitele.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je ukotvit zkušenost studentů v roli reflektujícího učitele v psychologické teorii a prostřednictvím nácviku konkrétních metod a technik ukázat výhody reflektivní praxe.
 • 6. Motivace žáků. Vztah mezi učitelem a žáky jako dynamický fenomén.
 • Cílem přednášky je představit současné přístupy k motivaci žáků a současné přístupy k práci s mocenskou pozicí učitele ve třídě.
 • 7. Psychologie vyučování. Plánování výuky, výukové cíle a specifika studentů. Psychologické aspekty využití ICT ve výuce.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je prohloubit poznatky z předcházejících přednášek a na konkrétních příkladech převést evidence based přístupy dobré výukové praxe od jejího plánování po realizaci v konkrétních podmínkách.
 • 8. Psychosociální klima školy, třídy a řízení třídy.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je představit frekventované a mezioborové téma v psychologických souvislostech a předvést a studenty zacvičit v používání konkrétního diagnostického nástroje.
 • 9. Hodnocení. Školní úspěch a neúspěch.
 • Cílem přednášky je představit problematiku hodnocení (na různých úrovních) jako nedílnou součást výukového procesu i jako psychologický fenomén s důsledky pro sebepojetí žáků, jejich motivaci, akademické aspirace i vztah k učiteli či rodičům.
 • 10. Psychologie výchovy. Rodina a škola. Komunikace s rodiči a její specifika. Komunikace s příslušníky pomáhajících profesí.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je představit problematiku rodičovských přístupů, očekávání a vztahů k žákovi a ke vzdělávací instituci nikoli jako problém, ale jako příležitost.
 • 11. Plánování a hodnocení intervencí v pedagogicko-psychologické perspektivě.
 • Cílem předposlední přednášky a navazujícího semináře je na konkrétních příkladech demonstrovat výhody cíleného získávání informací (vč. diagnostiky), plánování intervence a evaluace jejich výsledků pro rozvoj žáka, učitele i školy.
 • 12. Psychologický výzkum a výuková praxe učitele. Cílem přednášky je představit výhody učitele jako aktivního aktéra výzkumných aktivit i jako spokojeného zadavatele či uživatele výsledků pedagogicko-psychologického výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • Seifert, K., & Sutton, R. (2011). Educational psychology. Athens: The Global Textbook Project.
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. Vydání třetí. Praha: Portál, 2011. 172 stran. ISBN 9788026200437. info
  doporučená literatura
 • STERNBERG, Robert J. a Wendy M. WILLIAMS. Educational psychology. Second edition. xxiv, 615. ISBN 9780205626076. info
 • SANTROCK, John W. Educational psychology. Fifth edition. xxxviii, 6. ISBN 9780071314961. info
Výukové metody
Předpokládané výukové činnosti a výukové metody uplatňované na seminářích: skupinová diskuse, problémové učení, řešení kazuistik, samostatné studium odborné literatury, zpracování a prezentace tezí z četby odborné literatury, plnění průběžných úkolů, příprava posteru. Výstupní dovednosti studujícího: analyzuje a kriticky reflektuje a v práci využívá odborné texty jako oporu pro vlastní odbornou argumentaci, systematizuje a s porozuměním na modelových příkladech používá základní odbornou terminologii.
Metody hodnocení
předmět je zakončen písemnou zkouškou (50% hodnocení), do celkového hodnocení vstupují body za průběžnou přípravu a práci v seminářích. Bodovány jsou tyto činnosti studenta:
- dle zadání vyučujícího, studuje povinnou a doporučenou literaturu (odevzdání tezí do ISu);
- aktivně se zapojuje do výuky;
- příprava a prezentace posteru v semináři
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.