SZ6044 Teorie a praxe kurikula

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6043 Teorie a praxe školy , SZ6045 Teorie a praxe výuky , SZ6644 )
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje a systematizuje poznatky a zkušenosti studujících získané v předmětu školní didaktika. Předmět je úvodem do studia kurikula, popisuje jeho teoretické základy s vyústěním do problematiky implementace kurikulárních reforem. Zvláštní pozornost je věnována vývoji kurikula české základní školy v kontextu transformace vzdělávání a změn kurikulární politiky po roce 1989. Cílem předmětu je vést studující k hlubšímu porozumění teorie a praxe tvorby, implementace a revize kurikula.
Výstupy z učení:
Mezi klíčové výstupy řadíme: (a) studující s porozuměním používá základní odbornou terminologii teorie kurikula; (b) studující aplikuje základní odbornou terminologii teorie kurikula na popis, analýzu, interpretaci a zhodnocení vybraných kurikulárních dokumentů.
Po absolvování předmětu studující:
• na modelových příkladech identifikuje, charakterizuje a s porozuměním vysvětlí zakoušené kurikulární procesy;
• popíše a kriticky zhodnotí práci cvičného učitele s kurikulárními dokumenty;
• na příkladech z praxe charakterizuje vybraná kritéria kvality kurikula a zdůvodní jejich důležitost pro každodenní práci učitele.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • 1.-2. Základní prameny a pojmy při studiu kurikula, kurikulární politika, kurikulární dokumenty Obsah: Kurikulum, kurikulární procesy, formy existence kurikula (projektované, implementované, realizované, dosažené kurikulum), dvouúrovňové kurikulum, funkce kurikulárních dokumentů, současné české kurikulární dokumenty Výstupy: Studující (a) kriticky analyzuje a srovná různá vymezení pojmu kurikulum, (b) popíší kurikulární procesy a formy existence kurikula, (c) s oporou o platné kurikulární dokumenty a příklady z vlastní výukové praxe kriticky zhodnotí výhody a nevýhody dvouúrovňového kurikula vč. jejich dopadů na jednání učitele.
 • 3.-4. Od oborových obsahů ke kurikulárním obsahům aneb ontodidaktická transformace Obsah: kánon vědění, tvůrce kurikula, výběr obsahu vzdělávání, uspořádání obsahu vzdělávání, pojetí kurikula Výstupy: Studující (a) vysvětlí, odkud se bere obsah vzdělávání, (b) na příkladu určitého oborového poznatku zdůvodní teoreticky ukotvená kritéria jeho výběru, (c) přiřadí vybrané cíle a obsahy školního vzdělávání k základním pojetím/teoriím kurikula (materiální vs. formální vzdělávání, esencialismus vs. progresivismus aj.).
 • 5.-6. Vyučovací předměty – jejich historie, současnost a budoucnost Obsah: disciplinarita, interdisciplinarita, vyučovací předměty, vzdělávací oblasti, vzdělávací obory Výstupy: Studující (a) pojmenuje klady a zápory (inter)disciplinarity v kurikulu a z nich vyplývající důsledky pro tvorbu kurikula, (b) srovná historický vývoj tří vybraných vyučovacích předmětů a zdůvodní jejich vzdělávací hodnotu v minulosti, současnosti a budoucnosti, (c) v diskusi se spolužáky obhájí zařazení vybraného tématu/vyučovacího předmětu do národního nebo školního kurikula, případně zdůvodní potřebu navýšení jeho výukové dotace.
 • 7.-8. Kurikulární reformy aneb implementace kurikula Obsah: Typy kurikulárních reforem, proces implementace kurikula, faktory ovlivňující implementaci kurikula, role učitele v rámci implementace, akceptace kurikulární reformy. Výstupy: Studující (a) na základě studia odborné literatury rozlišují a srovnávají různé typy kurikulárních reforem, (b) objasní roli učitele při procesu implementace kurikula, (c) v návaznosti na své zkušenosti ze školní praxe diskutují o možných barierách implementace kurikula.
 • 9.-10. Plánování a tvorba školního kurikula, kvalita kurikula, práce učitele s kurikulem Obsah: Učebnice a oficiální vědění, vzdělávací standardy a testování, kvalita kurikula, učitel jako tvůrce a uživatel kurikula Výstupy: Studující (a) na příkladech z praxe zdůvodní, proč by učitelé (ne)měli využívat učebnice při přípravě a v průběhu školní výuky, (b) popíše vztah mezi vzdělávacími standardy a testováním a zdůvodní možná úskalí pro pedagogickou praxi vyplývající s (ne)existence obou typů dokumentů, (c) na příkladu analýzy vybraných kurikulárních dokumentů aplikuje některé z indikátorů kvality kurikula, d) na základě vlastního pozorování pedagogické praxe popíše práci cvičného učitele s kurikulárními dokumenty a v případě potřeby navrhne její zlepšení.
 • 11.-12. Skryté kurikulum Obsah: Formální a skryté kurikulum. Skryté kurikulum a sociální reprodukce. Rasová, třídní a genderová reprodukce skrze skryté kurikulum. Příklad výzkumu skrytého kurikula. Vlastní zkušenost se skrytým kurikulem. Výstupy: Studenti charakterizují skryté kurikulum ve vztahu k formálnímu kurikulu. Uvedou příklady skrytého kurikula a popíší jeho význam v edukační a sociální realitě. Kriticky reflektují vlastní zkušenost se skrytým kurikulem.
Literatura
  povinná literatura
 • Vybrané studie z časopisů: Pedagogika, Pedagogická orientace, Orbis scholae, Studia paedagogica
 • DVOŘÁK, Dominik. Od osnov ke standardům : proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 134 stran. ISBN 9788072906017. info
 • JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005. 416 stran. ISBN 8073670542. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK. Škola v globální době : proměny pěti českých základních škol. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 195 stran. ISBN 9788024629773. URL info
 • DVOŘÁK, Dominik. Česká základní škola : vícepřípadová studie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 310 s. ISBN 9788024618968. URL info
 • The SAGE handbook of curriculum and instruction. Edited by F. Michael Connelly - Ming Fang He - JoAnn Phillion. Los Angeles: Sage Publications, 2008. xv, 604. ISBN 9781412909907. info
 • WALTEROVÁ, Eliška. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido, 2004. 295 stran. ISBN 8073150832. info
 • GOODSON, Ivor a Colin J. MARSH. Studying school subjects. 1st ed. London: Routledge, 1996. viii, 190. ISBN 0750705892. info
Výukové metody
Předpokládané výukové činnosti a výukové metody uplatňované na seminářích:
skupinová diskuse, problémové učení, samostatné studium odborné literatury, zpracování a prezentace tezí z četby odborné literatury, plnění průběžných úkolů.
Výstupní dovednosti studujícího:
analyzuje a kriticky reflektuje a v práci využívá odborné texty jako oporu pro vlastní odbornou argumentaci, systematizuje a s porozuměním na modelových příkladech používá základní odbornou terminologii.
Protože předmět má integrující charakter, předpokládá se, že studenti při přípravě k ústní zkoušce využijí nejen poznatků z přednášek a samostatného studia, ale i zkušeností z Učitelské praxe a Semináře k učitelské praxi a v neposlední řadě i znalostí z pedagogické psychologie.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem (zápočet je udělen za průběžnou práci na semináři a systematickou přípravu tezí z četby odborné literatury).
Pro udělení zápočtu studující:
- průběžně, dle zadání vyučujícího, studuje povinnou a doporučenou literaturu;
- aktivně se zapojuje do výuky;
- na každý seminář vypracuje teze z četby odborné literatury v rozsahu cca 1 NS a odevzdá je do IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.