SZ6053 Školský a školní management

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 29. 9. 18:30–20:10 učebna 50, Pá 1. 12. 18:30–20:10 učebna 50
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6653 School Management )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy školského a školního managementu. Studenti porozumí základním teoriím a pojmům, které se váží k řízení škol a zorientují se v českých a zahraničních odborných zdrojích k dané problematice. Budou znát hlavní školskou legislativu a umět ji aplikovat ve své praxi. Naučí se pracovat metodou případové studie v týmu s analýzou procesů řízení ve vybrané škole či školském zařízení. Odborným jazykem a formou budou písemně prezentovat výsledky analýzy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět: • vymezit základní pojmy školského a školního managementu, • charakterizovat českou a evropskou vzdělávací politiku, • charakterizovat aktuální legislativní a kurikulární dokumenty, • diskutovat o vybraných tématech v kontextu aktuální školské legislativy, • popsat jednotlivé články řízení a rozpoznat specifika školského a školního managementu, • provést SWOT analýzu managementu školy.
Osnova
 • Modul: Školský management (první blok výuky) 1. Školský management, správa a řízení školství. Základní pojmy a teorie. 2. Trendy ve vzdělávání v Evropské unii a ve světě. 3. Vzdělávací politika České republiky. Strategie a programy rozvoje vzdělávání, kurikulární dokumenty. 4. Evropské projekty zaměřené rozvoj vzdělávání a podporu evropských strategií. 5. Školská legislativa platná v ČR: Školské zákony, zákon o pedagogických pracovnících. Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, evropská charta rodičů, učitelů atd. 6. Financování vzdělávání, školství a škol v ČR (v kontextu EU a dalších zemí). Accountabilita (skládání účtů). 7. Evaluace školských systémů. ********************* Modul: Management školy (druhý blok výuky) 8. Obecný a pedagogický management. Správa, řízení a vedení školy. Distribuované vedení školy jako jeden z trendů. 9. Hlavní procesy řízení: rozhodování, organizování, kontrola. Příklad zavádění inovace do škol, řízení procesu změny. 10. Kultura a klima školy z hlediska jejich managementu. 11. Kvalita školy a řízení pedagogických procesů. Řízení rozvojově-vzdělávacích projektů ve škole. 12. Řízení lidských zdrojů ve škole. Organizační učení (kolegiální podpora, spolupráce učitelů, spolupráce na více úrovních aj.). Vzdělávání vedoucích pracovníků. Další profesní růst pedagogických pracovníků. 13. Řízení vnějších vztahů škol (spolupráce, síťování, partnerství škol a dalších organizací aj.). Marketing školy. 14. Evaluace a autoevaluace školy. *************************************** Povinná literatura
 • Berg, G. & Pol, M. (2005). Kultura školy: příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita.
 • Obst, O. (2006). Manažerské minimum pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita. Prášilová, M. (2003). Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Světlík, J. (2009). Marketingové řízení školy. Praha: Wolters Kluwer.
 • Vašťatková, J. (2010). Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex.
 • EURYDICE: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
 • Školská legislativa: www.msmt.cz
 • Doporučená literatura
 • Eger, L. & Egerová, D. (2000). Image školy. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Eger, L. (2002). Strategie rozvoje školy. Plzeň: Cechtuma.
 • Eger, L. (2004). Personální řízení :(se zaměřením na školství). Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Eger, L. (2006). Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň: Fraus.
 • Hargreaves, A., & Fink, D. (2006). Sustainable leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Macbeath, J. E., & McGlynn, A. (2002). Self-evaluation: what's in it for schools? London: Routledge. Macbeath, J. E., & Mortimore, P. (2001). Improving school effectiveness. Buckingham: Open University Press.
 • Trojanová, I. (2014). Ředitel a střední management školy: průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. Praha: Portál.
Literatura
  povinná literatura
 • OBST, Otto. Manažerské minimum pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 121 s. ISBN 8024413590. info
Výukové metody
The course is taught in lectures with guided group discussions, where, after reading professional literature and reflecting on their pedagogical experience (especially related to their teaching practice), students discuss the specific topics and their current views in schools and education. On the basis of recommended literature, students prepare for the lessons and they also present a particular topic in a smaller group. The course is supported by e-materials about the specific topics and can be found on is.muni.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou přednášek s řízenou skupinovou diskusí, kdy studenti na základě prostudování odborné literatury a svých pedagogických zkušeností (především ve vazbě na pedagogické praxe) diskutují o daných tématech a jejich aktuálních projevech ve školách a školství. Studenti se na základě doporučené literatury připravují na výuku a ve skupince prezentují také určité téma třídě. Výuka je podpořena e-materiály k daným tématům v is.muni.
Písemný test zaměřený na školní legislativu. Realizovaný on-line prostřednictvím ISu, po prvním modulu.
Skupinová práce (tříčlenné týmy): Vypracování případové studie řízení školského zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) se zaměřením na řízení procesů v organizaci, deskripce jednotlivých článků řízení, rozpoznání specifik školského managementu a jejich srovnání s vybranými přístupy z obecného managementu, výběr jedné oblasti pro zpracování SWOT analýzy. Možné realizovat na např. fakultních školách, kde bude realizována učitelská praxe v navazujícím magisterském studiu.
Pro udělení zápočtu je třeba splnit test (70 % správně) a mít vyučujícím přijatou skupinovou práci. U práce se hodnotí kvalita odborného zakotvení vybraného tématu (40 %) a kvalita analýz a závěrů (40 %), formální stránka prezentace (20 %, viz návaznost předmět Základy akademických dovedností).
Informace učitele
Studijní materiály také v isu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují studenti SP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.