Ze0155 Aktivizující formy a metody ve výuce zeměpisu

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0155/01: každou sudou středu 14:50–16:30 učebna 5a, P. Knecht
Předpoklady
Předmět probíhá paralelně s učitelskou praxí a reflektivními semináři. Předmět syntetizuje a aplikuje poznatky získané při studiu dílčích geografických disciplín a předmětů z pedagogiky a psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit, porovnat a analyzovat aktivizující metody a formy výuky zeměpisu, seznámit studenty s principy konstruktivismu a zásadami kooperativní a problémově orientované výuky, naučit studenty plánovat výuku zeměpisu vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí a oborových dovedností. Studenti se dále seznámí s různou podobou moderních informačních prostředků využitelných v profesní přípravě učitele zeměpisu jak v teoretické tak praktické rovině. Po absolvování předmětu bude student schopen: - porovnat, kriticky zhodnotit, uvést klady a zápory aktivizujících metod a forem výuky - naplánovat konkrétní vyučovací hodinu výuky zeměpisu prostřednícím aktivizujících metod a forem výuky
Osnova
 • Základními principy aktivizujících metod a forem výuky
 • Žák a jeho učební styly, princip konstruktivismu, práce s chybou a důležitost zpětné vazby
 • Zásady kooperativní výuky a soutěžení v kolektivu
 • Obecné principy a pravidla prezentace, software pro tvorbu prezentací (sdělení, struktura, grafické požadavky, barvy, animace)
 • Tvorba posterů a jejich prezentace (principy, rozměry, možnosti využití ve výuce)
 • GPS a tablety ve výuce zeměpisu
 • Internet ve výuce zeměpisu (datové a mapové zdroje)
Literatura
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál, 2010. 151 s. ISBN 9788073677121. info
 • Učime (se) spolupráci spoluprací : náměty - výukové materiály pro kooperaci dětí i dospělých. Edited by Hana Kasíková. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2007. 181 s. ISBN 8023967703. info
 • 100 ideas for lesson planning. Edited by Anthony Haynes. New York: Continuum, 2007. xi, 115 p. ISBN 9781441133137. info
 • LEEDER, Andy. 100 ideas for teaching geography. New York, N.Y.: Continuum, 2006. xi, 128. ISBN 0826485383. info
Výukové metody
Individuální, párová a skupinová práce s odbornými informačními zdroji. Prezentace výsledků práce. Skupinová diskuse. Samostatné studium odborné literatury.
Metody hodnocení
Vypracování nebo prezentace zadaných cvičení, jejich včasné odevzdání a schválení vyučujícím předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.