FJ2027 Syntax 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–12:50 učebna 67
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ2027/01: Po 13:00–13:50 učebna 67, V. Bakešová
Předpoklady
FJ2010 Morfologie 1 && FJ2011 Morfologie 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o přednášku a seminář věnované skladbě francouzské věty a funkcím jednotlivých slovních druhů. Cílem přednášky je představit větně členské funkce slovních druhů, uvést příklady, jak fungují ve vztazích mezi sebou. Cílem semináře je analýza slovních druhů ve funkcích různých větných členů. Postupuje se od druhů vět k analýze jednoduché věty.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět stavbě jednoduché věty a souvětí se zaměřením na vztah syntaxe a morfologie; interpretovat postupy užívané v syntaktické analýze; rozpoznat typy vět a souvětí; určit větné členy a slovosled; analyzovat typologii promluvy.
Osnova
 • 1. Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací). Věty kladné a záporné. 2. Věta jednoduchá jednočlenná, dvoučlenná, holá a rozvitá, vyjádření věty jednočlenné (slovesem, jiným slovním druhem). 3. Věta rozvinutá s podmětem všeobecným, neurčitým, neosobní vazby. 4. Věta s přísudkem slovesným, slovesně jmenným, neslovesným. 5. Shoda přísudku s podmětem ce, la plupart, une foule, peu, ... (výrazy množství). 6. Slovní druhy (parties du discours) - terminologie a příklady. 7. Větné členy (membres de la proposition) - terminologie a příklady. 8. Souvětí souřadné, koordinační vztahy. 9. Souvětí podřadné : věty vedlejší dle funkce. Užití časů a způsobů ve větách vedlejších.
Literatura
  povinná literatura
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON DUFOUR, M., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. Paris : Hachette, 1987. 192 s. ISBN 2-01-016560.8.
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd. Plzeň : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • CADIO - CUEILLERON, J., FRAYSSINHES, J.-P., KLOTZ, L. a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur I. Paris : Hachette, 1992. 176 s. ISBN 2-01-016289-7.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
  doporučená literatura
 • POISSON-QUINTON,S., MIMRAN,R., MAHÉO-Le COADIC, M. Grammaire expliquée du français. 1. vyd. Paris : CLÉ International, 2002. 430 s. ISBN 2-09-033703-6.
 • BEAUJEU, C.-M., CARLIER A., MIMRAN, R., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur II. Paris : Hachette, 1987. 159 s. ISBN 2-01-016261-9.
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993.1768 s. ISBN 2-08011-0588-0.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
Výukové metody
Výklad, seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: dva průběžné testy (za úspěšný výsledek se považují testy s minimálním průměrem 70 % správných odpovědí).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.