RJ1000 Fonologie ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1000/Kombi02: Pá 21. 9. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 12. 10. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 26. 10. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 9. 11. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 23. 11. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 7. 12. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Sokolova
RJ1000/Prez01: Po 11:00–11:50 učebna 7, A. Sokolova
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnutí teoretických znalostí z oblastí fonologie ruského jazyka. Dalším cílem předmětu je seznámení studentů s terminologií dané oblasti.

Vyučovacím jazykem předmětu je ruština.
Výstupy z učení
Na konci přednáškového cyklu budou studenti schopní:
- ovládat základní znalosti z oblasti fonetiky a fonologie ruštiny,
- znát rozdíly mezi ruskou a českou výslovností,
- rozlišovat spisovnou a nespisovnou ruskou výslovnost,
- používat v praxi teoretické poznatky získané na přednáškách.

После окончания курса лекций студенты:
- обладают основными сведениями из области фонетики и фонологии русского языка,
- формулируют различия между русским и чешским произношением,
- различают литературное и нелитературное русское произношение,
- на практике используют знания, полученные на лекциях.
Osnova
 • 1. Předmět fonologie. Foném. Fonetika a fonologie. Významní lingvisté z oboru.
 • Предмет фонологии. Фонема. Фонетика и фонология. Известные лингвисты-фонологи.
 • 2. Artikulační fonetika. Mluvidla.
 • Артикуляционная фонетика. Органы речи.
 • 3. Elementy fonetického systému. Suprasegmentální a segmentální prvky.
 • Элементы фонетической системы. Суперсегментные и сегментные элементы.
 • 4. Přízvuk. Typy přízvuku. Místo přízvuku. Charakteristika přízvuku v ruštině.
 • Ударение. Виды ударения. Место ударения. Характеристика ударения в русском языке.
 • 5. Samohlásky v ruštině. Klasifikace samohlásek v ruštině. Labializace.
 • Гласные русского языка. Классификация гласных русского языка. Лабиализация.
 • 6. Redukce ruských samohlásek, základní redukční pozice.
 • Редукция гласных русского языка, основные позиции редукции.
 • 7. Souhlásky v ruštině. Klasifikace souhlásek v ruštině dle různých kritérií. Palatalizace.
 • Согласные русского языка. Классификация согласных русского языка по различным критериям. Палатализация.
 • 8. Změny hlásek v proudu řeči: asimilace, disimilace, akomodace, diereze.
 • Изменения звуков в потоке речи: ассимиляция, диссимиляция, аккомодация, диереза.
 • 9. Dynamika, rytmus, melodie, takt. Rusko-česká komparace.
 • Динамика, ритм, мелодия, такт. Русско-чешский сопоставительный аспект.
 • 10. Intonační konstrukce ruštiny (IK 1-7). Rusko-česká komparace.
 • Интонационные конструкции русского языка (ИК 1-7). Русско-чешский сопоставительный аспект.
 • 11. Ortoepie a ortografie, transkripce a transliterace. Ortoepické a ortografické slovníky ruštiny.
 • Орфоэпия и орфография, транскрипция и транслитерация. Орфоэпические и орфографические словари русского языка.
 • 12. Moskevská a Leningradská fonologická škola. Normy ruské spisovné výslovnosti.
 • Московская и Ленинградская фонологическая школа. Нормы русского литературного произношения.
Literatura
  povinná literatura
 • GVOZDEV, Aleksandr Nikolajevič. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Izd. 6., ispravlennoje i dop. Moskva: URSS, 2009. 469 s. ISBN 9785397001915. info
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika. Moskva: Akademia, 2006. 250 s. ISBN 5769524677. info
  doporučená literatura
 • VERBICKAJA, Ljudmila Alexejevna. Sovremennaja proiznositeľnaja norma russkogo literaturnogo jazyka [online]. Sankt-Petěrburg: Sankt-Petěrburgskij gosudarstvennyj universitet, 2016. Dostupné z: http://russianlectures.ru/ru/course/5/.
 • BONDARKO, Lija Vasiľjevna. Zvukovaja forma russkoj reči [online]. Izd. 2. Sankt-Petěrburg: Sankt-Petěrburgskij gosudarstvennyj universitet, 2006. Dostupné z: http://phonetics.spbu.ru/sites/default/files/res/man/index.html.
 • KNJAZEV, Sergej Vladimirovič a Jelena Vladimirovna MOISEJEVA. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika : učebnoje posobije dlja bakalavriata i magistratury. Moskva: Jurajt, 2016. 329 stran. ISBN 9785991656337. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
Přednášky v ruštině.
Metody hodnocení
Ústní zkouška v ruštině.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
1. Interaktivní osnovy předmětu v ruštině (autorka dr. Sokolova): https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2017/RJ2BK_FOP1/index.qwarp

2. Fonetika a fonologie současné ruštiny (autor dr. Konečný): https://publi.cz/books/463/index.html?secured=false#cover
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.