VZpM31 Didaktika výchovy ke zdraví 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZpM31/01: Čt 11:00–12:50 učebna 27, J. Slaná Reissmannová
Předpoklady
VZpM12 Didaktika výchovy ke zdraví 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro metodickou způsobilost učitelů. Důraz je kladen na didaktickou transformaci a metodické přístupy k jednotlivým učebním tématům z oboru výchova ke zdraví. Součástí předmětu jsou realizace a rozbory vyučovacích pokusů studentů na základní škole jako východisko pro pedagogickou praxi v rámci studia.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
rozumí, vysvětlí a v praxi aplikuje základní poznatky z didaktiky výchovy ke zdraví
dokáže využít získané poznatky k reflektovanému metodickému výstupu
na podkladě didaktické analýzy učiva připraví i zhodnotí vyučovací jednotku
definuje specifické problémy vyučování výchovy ke zdraví na základní škole
definuje didaktické dovednosti učitele výchovy ke zdraví
Osnova
 • Obsah seminářů:
 • 1. Didaktická transformace následujících témat: Vztahy mezi lidmi a formy soužití. Rodina širší sociální prostředí Změny v životě člověka a jejich reflexe. Ontogenetický vývoj. Sexuální výchova. Reprodukční zdraví. Zdravý způsob života a péče o zdraví. Výživa člověka a zdraví. Pohybová aktivita a zdraví. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Auto-destruktivní závislosti. Hodnota a podpora zdraví. Bezpečné chování Ochrana člověka za mimořádných událostí. Osobnostní a sociální rozvoj. Základy duševní hygieny. Stres a jeho vztah ke zdraví.
 • 2. Mikrovyučování.
 • 3. Příprava a realizace výuky výchovy ke zdraví.
 • 4. Analýza a hodnocení hodiny výchovy ke zdraví.
Literatura
  povinná literatura
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
 • www.rvp.cz
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • DONÁT, Josef a Nora DONÁTOVÁ. Důvěrně a otevřeně o sexualitě : sexuální výchova pro základní školu a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 95 s. ISBN 807168371X. info
Výukové metody
Teoretická příprava na didaktickou transformaci témat výchovy ke zdraví, mikrovyučování, diskuse v seminární skupině.
Metody hodnocení
Studenti vypracují 2 seminární práce – na základě předložených témat z učebnic výchovy ke zdraví. Téma teoreticky a didakticky zpracují dle specifik oborové didaktiky. V odborné rozpravě dokáží aplikovat poznatky z didaktiky výchovy ke zdraví.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.