Ze0112 Půda a biota Země

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Durna (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 17:00–17:50 učebna 30
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0112/01: Út 15:00–15:50 učebna 57, J. Kolejka
Ze0112/02: Út 19:00–19:50 učebna 42, J. Kolejka
Ze0112/03: Čt 10:00–10:50 učebna 34, J. Kolejka
Předpoklady
Úvodem se předpokládají středoškolské pedologické a biologické znalosti a základy terminologie těchto oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o pedologii a biogeografii jako přírodovědných disciplinách. V části týkající se pedologie bude představeny nezbytné informace o roli půdy v životním prostředí, jejích základních stavebních součástech a diagnostických vlastnostech. Získání přehledu o klasifikaci půd ČR a jejich rozmístění. Zdůrazněny budou možnosti předání základních poznatků žákům ZŠ. Studenti jsou schopni rozlišit základní půdní typy a druhy a hodnotit je podle významu pro vývoj přírody a hospodářské využití. V biogeografii budou studenti seznámeni s obsahem hlavních pojmů, základními vlastnostmi živé hmoty, rolí organismů v prostředí,vztahy orgamismů s faktory prostředí. Demonstrovány budou hlavní skupiny životních forem rostlin a biogeografické členění Země.
Výstupy z učení
Student umí pracovat se základní půdoznaleckou a biogeografickou literaturou. Dobře zná význam odborných termínů. Umí sestavovat odborný text na daná témata. Zná mapové a datové zdroje. Chápe souvislosti mezi půdou a biotou a ostatními přírodními složkami krajiny. Rozumí významu půdy a bioty pro život a práci člověka.
Osnova
 • 1. Pedologie a pedogeografie jako vědecká disciplína: Objekt, předmět, členění, metody.
 • 2. Půdy v životním prostředí.
 • 3. Hlavní složky a vlastnosti půd.
 • 4. Diagnostické znaky půd.
 • 5. Klasifikace půd a jejich výskyt v ČR.
 • 6. Didaktické využití pedogeografických a biogeografických poznatků s ohledem na geografické standardy a kurikulum, vč. RVP.
 • 7. Hlavní pojmy biogeografie.
 • 8. Základní vlastnosti živé hmoty.
 • 9. Role organismů v prostředí.
 • 10. Vztahy orgamismů a faktorů prostředí.
 • 11. Hlavní skupiny životních forem rostlin.
 • 12. Biogeografické členění Země.
Literatura
  doporučená literatura
 • TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky. 3. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003. 67 s., [41. ISBN 80-7075-607-1. info
 • HYNEK, Alois. Pedogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 320 s. info
 • NĚMEC, Antonín. Typy lesních půd. Vyd. 1. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1954. 283 s. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, samostatná práce studentů (sestavení půdní mapy okolí místa bydliště, kartometrické práce nad mapou aktuální vegetace okolí místa bydliště).
Metody hodnocení
Výuka je vedena formou přednášek. K úspěšnému zakončení je zapotřebí složit zkoušku. Pokud je písemná zkouška absolvována úspěšně, ústní není zapotřebí. Podmínkou připuštění ke zkoušce je zápočet ze semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.