Ze0161 Didaktika geografie 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0161/01: St 10:00–11:50 učebna 5a, E. Hofmann, P. Knecht
Ze0161/02: Út 12:00–13:50 učebna 5a, E. Hofmann, P. Knecht
Předpoklady
Předmět probíhá paralelně s učitelskou praxí a reflektivními semináři. Předmět syntetizuje a aplikuje poznatky získané při studiu dílčích geografických disciplín a předmětů z pedagogiky a psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
Rozpracovat cíle geografického vzdělávání do konkrétních a měřitelných cílových kategorií.
K operacionalizaci cílů vybírat vhodný odborný obsah, metody a formy výuky adekvátní věkovým zvláštnostem žáků.
Analyzovat, tvořit a upravovat učební úlohy s ohledem na požadavek kongruence cílů, obsahu, metod výuky a způsobů hodnocení žáků.
Využívat silné výukové strategie ve výuce v podobě badatelsky/problémově orientované výuky, projektové výuky a tvorby geografických případových studií.
Výstupy z učení
-Na příkladu vybraných tematických celků učiva přizpůsobit obsah výuky zeměpisu požadavku na vytváření příležitostí k učení; -Analyzovat, tvořit a upravovat učební úlohy s ohledem na požadavek kongruence cílů, obsahu, metod výuky a způsobů hodnocení žáků; -Využívat silné výukové strategie ve výuce v podobě badatelsky/problémově orientované výuky, projektové výuky a tvorby geografických případových studií; -Začlenit silné výukové strategie do školního vzdělávacího programu.
Osnova
 • Důraz je kladen na rozpracování vybraných tematických celků učiva s respektem k odlišným paradigmatům současné geografie a specifikům vybraných teorií kurikula, vyučování a učení. Zaměřuje se na využitelnost geografického a environmentálního vzdělávání pro současnou a budoucí společnost.
 • Obsah předmětu:
 • - Rozbor a diagnostika výuky zeměpisu s oporou o teorii;
 • - Tvorba diferencovaných učebních úloh pro testování znalostí, dovedností a postojů žáků základní školy;
 • - Tvorba teoreticky fundovaných a na důkazech založených (evidence-based) příprav výuku zeměpisu
 • - Tvorba geografických případových studií různého měřítka.
Literatura
  povinná literatura
 • ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a Tomáš MATĚJČEK. Úlohy ve výuce geografie. Vydání první. Praha: P3K, 2014. 95 stran. ISBN 9788087343463. info
  doporučená literatura
 • HOFMANN, Eduard a Hana SVOBODOVÁ. Case Studies in Geography Education as a Powerful Way of Teaching Geography. In Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (Eds.). Current Topics in Czech and Central European Geography Education. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing AG Schwitzerland, 2017. s. 115-128. Springer Nature. ISBN 978-3-319-43613-5. doi:10.1007/978-3-319-43614-2_7. URL info
 • HATTIE, John. Visible learning for teachers : maximizing impact on learning. First published. London: Routledge, 2012. x, 286. ISBN 9780415690157. info
 • LAMBERT, David a John MORGAN. Teaching geography 11-18 : a conceptual approach. 1st pub. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press, 2010. xii, 180. ISBN 9780335234479. info
  neurčeno
 • HATTIE, John a Gregory C. R. YATES. Visible learning and the science of how we learn. First published. London: Routledge, 2014. xvii, 349. ISBN 9780415704991. info
 • HATTIE, John. Visible learning : a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge, 2009. ix, 378. ISBN 9780415476188. info
Výukové metody
Individuální, párová a skupinová práce s odbornými informačními zdroji. Skupinová diskuse. Samostatné studium odborné literatury.
Metody hodnocení
Vypracování zadaných cvičení, jejich včasné odevzdání a schválení vyučujícím předmětu.
Odevzdání teoreticky zdůvodněné a prakticky ověřené přípravy na vyučovací hodinu.
Ústní reflexe vlastní výuky vycházející z praktického ověřování navržených příprav.
Informace učitele
Studenti se budou v rámci semináře podílet na vypracování příručky pro didaktiku geografie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.